Przejdź do treści głównej

Przypominamy o trwających konkursach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach


2019-12-10 13:19

Przypominamy o trwających konkursach na dofinansowanie projektów kształcenia zawodowego osób dorosłych (działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych) oraz projektów wsparcia dla osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy (poddziałanie 7.4.2. Outplacement).


I. Projekty kształcenia zawodowego osób dorosłych – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19


Wnioskodawcy powinni pamiętać m.in., że:
• wniosek o dofinansowanie musi zawierać diagnozę zapotrzebowania szkół, placówek systemu oświaty lub osób dorosłych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz diagnozę zapotrzebowania pracodawców na pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe;
• formy szkolne to – zgodnie z art. 4 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna;
• kształcenie w formach pozaszkolnych musi być realizowane zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
• załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wskazuje zawody, dla których kształcenie może odbywać się wyłącznie w danym rodzaju szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na kursie umiejętności zawodowych;
• kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych upoważnia do przeprowadzania kursów innych niż wymienione, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jeżeli oznacza nabycie statusu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego (w zaświadczeniu o wpisie jest wskazany właśnie ten typ placówki);
• koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia kształcenia zawodowego można sfinansować wyłącznie w ramach typu nr 6 Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU (…);
• zapotrzebowanie pracodawców zostało określone w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu - Barometr zawodów 2019 r. do regulaminu konkursu.
Sprawdź też najczęściej zadawane pytania w konkursie z Działania 11.3


II. Projekty tzw. outplacementowe – konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19


Wnioskodawcy powinni pamiętać, że:
• uczestnikiem projektu może być osoba zwolniona lub przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy;
• objęcie wsparciem osoby, której wygasła umowa o pracę na czas określony jest możliwe, gdy brak możliwości przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn jw.;
• wsparcie w projekcie ma być dopasowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz do potrzeb rynku pracy (obowiązkowy indywidualny plan działania);
• uczestnik projektu musi mieć zapewnioną możliwość skorzystania ze ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w celu jak najszybszego powrotu na rynek pracy albo ze ścieżki dotacyjnej;
• uczestnicy mogą być objęci również wsparciem psychologicznym;
• subsydiowane zatrudnienie może być realizowane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś