Przejdź do treści głównej

Pożyczka rewitalizacyjna już dostępna!


2018-04-26 12:20

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie, wybrany przez Europejski Bank Inwestycyjny do pełnienia funkcji Pośrednika Finansowego dla działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego RPO WSL 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

Wsparcie będzie realizowane w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie śląskim.

Wnioski można składać od 18 kwietnia 2018 r.
Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pula środków z RPO WSL 2014-2020, jaką dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi ok. 193 mln zł. Kwota ta będzie uzupełniania finansowaniem ze środków własnych BGK.

Projekty, które mogą liczyć na wsparcie w formie pożyczki rewitalizacyjnej to kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostały ujęte w obowiązujących Programach rewitalizacji. Ich celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji.

W ramach pożyczki wsparciem objęty zostanie szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej, pozytywnej zmiany na rewitalizowanym obszarze.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
 8. Przedsiębiorcy;
 9. Instytucje kultury;
 10. Lokalne Grupy Działania;
 11. Porozumienia ww. podmiotów;
 12. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe).


Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej BGK.

Informacje o innych działaniach prowadzonych w ramach Instrumentów Finansowych RPO WSL 2014-2020 znajdziesz w zakładce Instrumenty finansowe (pożyczki i poręczenia).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś