Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

31 marca br. Zarząd Województwa przyjął wstępny projekt dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Program na lata 2021-2027

Nowy program regionalny będzie nosił nazwę „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” i podobnie jak obecne RPO WSL 2014-2020 będzie zarządzany przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Przedmiotem interwencji programu na lata 2021-2027 będą inwestycje m.in. w:

 • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw,
 • rozwój MŚP,
 • e-usługi publiczne,
 • rozwój OZE i efektywności energetycznej,
 • przystosowanie regionu do zmian klimatu,
 • ochronę terenów cennych pod względem przyrodniczym,
 • gospodarkę wodno-ściekową i odpadową,
 • regionalną infrastrukturę transportową,
 • infrastrukturę kulturalną i turystyczną,
 • aktywizację zawodową oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,
 • usługi środowiskowe (usługi społeczne, opieka długookresowa i psychiatryczna, e-usługi, integracja społeczna, ekonomia społeczna, edukacja na potrzeby rynku pracy, profilaktyka w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych, integracja imigrantów).

Powyższy zakres wsparcia obejmuje pięć celów polityki spójności wskazanych w projektach rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego

Zarząd Województwa przyjął „Wstępny projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, określający główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Dokument obejmuje m.in.:

 • najważniejsze wnioski z analizy społeczno-gospodarczej województwa śląskiego,
 • pożądane kierunki rozwoju województwa,
 • oraz potencjalne obszary wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE.

Zawarte w dokumencie propozycje regionalnych priorytetów obejmują zarówno te obszary, które wymagają interwencji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Po konsultacjach z MFiPR (kwiecień 2021) oraz Komisją Europejską (lipiec 2021) projekt dokumentu zostanie uzupełniony o elementy dotyczące alokacji środków i ich struktury oraz linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi funduszami UE (EFRR, EFS+, Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), co zdefiniuje takie komponenty programu jak np.:

 • plan finansowy,
 • instrumenty terytorialne,
 • wskaźniki programowe,
 • instrumenty finansowe.

Wstępny projekt dokumentu będzie również podstawą do rozpoczęcia dyskusji w regionie nad ostatecznym kształtem i priorytetami finansowanymi nowego programu, co pozwoli na przygotowanie kolejnej, bardziej rozbudowanej wersji dokumentu.


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś