Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Pakiet rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027 już opublikowany!


Pakiet unijnych rozporządzeń o Funduszach Europejskich na lata 2021-2027 już oficjalnie opublikowany! To bardzo ważny krok, dzięki któremu Polska jest coraz bliżej korzystania z 76 miliardów euro wsparcia z UE w najbliższych latach.

Będziemy inwestować m.in. w innowacyjność, transport, sieci cyfrowe, ekologię, zatrudnienie, edukację, integrację społeczną, lepszą opiekę zdrowotną oraz zrównoważony rozwój naszego kraju.

W pakiecie znajduje się 5 rozporządzeń:

 • Rozporządzenie ramowe:
  zapewnia wspólne ramy prawne dla ośmiu funduszy objętych zarządzaniem dzielonym: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także przepisy finansowe dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS):
  EFRR przyczyni się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między regionami, realizując jednocześnie priorytety polityczne Unii poprzez tematyczną koncentrację zasobów. Fundusz Spójności będzie wspierał projekty w dziedzinie środowiska i sieci transeuropejskich w obszarze infrastruktury transportowej.
 • Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+):
  jest głównym funduszem UE na rzecz inwestowania w ludzi. Będzie głównym instrumentem finansowym do wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych, wspierania miejsc pracy i tworzenia sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa. Zapewni także tak bardzo potrzebne środki na odbudowę naszych społeczeństw i gospodarek po kryzysie związanym z koronawirusem. Środki z tego funduszu będzie można przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy, na włączenie społeczne, na walkę z ubóstwem, w tym z bezdomnością, i na danie pracownikom możliwości zdobycia kwalifikacji koniecznych przy ekologicznej i cyfrowej transformacji. Fundusz kładzie również na państwach członkowskich wymóg inwestostowania w młodzież i walki z ubóstwem dzieci.
 • Rozporządzenie ws. Interreg;
  Szósta generacja Interreg kształtuje współpracę terytorialną w całej Europie w odniesieniu do wszystkich jej komponentów (transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych).
 • Rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST):
  FST ma służyć ograniczeniu społecznych i gospodarczych kosztów transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. Głównym celem szerokiego zakresu działań jest dywersyfikacja działalności gospodarczej i pomoc ludziom w dostosowaniu się do zmieniającego się rynku pracy. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego jest trzecim filarem mechanizmu sprawiedliwej transformacji, wykorzystując budżet UE w celu zapewnienia dostępu do dodatkowego finansowania. Instrument jest skierowany w szczególności do podmiotów publicznych. Tworzy preferencyjne warunki udzielania pożyczek dla projektów, które nie generują wystarczających dochodów, aby były rentowne.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją na stronie eur-lex.europa.eu

Źródło: Portal Funduszy Europejskich


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś