Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


2018-10-11 13:13

Województwo Podkarpackie zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia

Kandydat na eksperta może zostać wyznaczony do:

 1. udziału w wyborze projektów do dofinansowania;
 2. wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków IZ wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów zawartych lub wydanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Kandydatem na eksperta w dziedzinie badań przemysłowych, prac rozwojowych i ich wdrożeń może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. brała udział w przeprowadzaniu badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, tj. od II-IX poziomu TRL;
 7. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;
 8. nie pozostaje w stosunku pracy oraz nie współpracuje z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej.

Infrastruktura kolejowa

Kandydat na eksperta może zostać wyznaczony do:

 1. udziału w wyborze projektów do dofinansowania;
 2. wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków IZ wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów zawartych lub wydanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Kandydatem na eksperta w dziedzinie infrastruktury kolejowej może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Rewitalizacja i mieszkalnictwo

Kandydat na eksperta może zostać wyznaczony do:

 1. udziału w wyborze projektów do dofinansowania;
 2. wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków IZ wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów zawartych lub wydanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Kandydatem na eksperta w dziedzinie rewitalizacji i mieszkalnictwa może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe techniczne;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


Dokumenty wymagane od kandydata na eksperta

Wniosek o wpis do Wykazu ekspertów powinien zawierać:

 1. Formularz kwestionariusza osobowego.
 2. Oświadczenie kandydata na eksperta: o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych, prawdziwości i aktualności złożonych dokumentów oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWP, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub IP RPO WP oraz niepozostawaniu w stosunku pracy i niewspółpracowaniu z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie każdego z wymaganych warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego w ww. dziedzinach.

Termin i miejsce składania wniosku:

Rekrutacja trwa od 11 października 2018 r. do 2 listopada 2018 r.

Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: „(nazwa właściwej dziedziny)",

lub dostarczyć do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku między 7:30 a 15:30).

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty aplikacyjne zapraszamy na stronę RPO Województwa Podkarpackiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś