Przejdź do treści głównej

Nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usługi rozwojowej


2019-05-09 12:47

Od 13 maja br. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Najważniejsze zmiany:

 • przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych jest poprzedzone wysłaniem fiszki wniosku – wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP);
  Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG, a podpis elektroniczny musi zostać złożony nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru (fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń);

 • kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w dokumencie Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), który jest pobierany przez przedsiębiorcę z SEKAP po wysłaniu fiszki wniosku (data i godzina wskazane są w części UPP - Dane poświadczenia/Data doręczenia);
  W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP - Dane poświadczenia/Data doręczenia są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje numer UPP wskazany w części UPP- Identyfikator Poświadczenia. Niższy numer UPP oznacza wcześniejsze złożenie fiszki;

 • nabór fiszek rozpoczyna się o godzinie 8.00 i jest prowadzony do godziny 15.00 w każdym dniu naboru u danego operatora.
  Fiszki złożone przed dniem naboru oraz przed godziną 8.00 i po godzinie 15.00 nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń;

 • jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie operatora;

 • operator zamyka daną rundę naboru przed upływem terminu określonego w harmonogramie naboru w przypadku:
  • gdy z zestawienia zarejestrowanych w SEKAP fiszek wniosków wynika, że alokacja w danej rundzie naboru została przekroczona o 10%,
  • fiszki wniosku, które zostaną złożone później są przyjmowane i rejestrowane i w przeciągu 2 dni od daty zarejestrowania przesyłane jest przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia fiszki na adres e-mail (potwierdzenie zawiera informację o wyczerpaniu alokacji);

 • informacja o zamknięciu naboru w danej rundzie jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej operatora oraz przekazywana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i opublikowana na stronie internetowej rpo.wup-katowice.pl oraz rpo.slaskie.pl.
  Dodatkowo operator zamieszcza taką informację w punkcie dystrybucji w miejscu publicznie dostępnym;

 • operator sporządza listę fiszek wniosków zgodnie z kolejnością ich wpływu.
  Zestawienie określa, które fiszki zostały przyjęte w ramach alokacji dostępnej w danej rundzie naboru. Lista zawiera: identyfikator poświadczenia UPP oraz datę i godzinę doręczenia UPP (lista podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej operatora oraz stronach rpo.wup-katowice.pl i rpo.slaskie.pl);

 • po elektronicznym złożeniu fiszki wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej wraz z wydrukowanym UPP oraz wydrukowaną fiszką wniosku bezpośrednio do operatora;

 • dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do operatora w terminie 2 dni od dnia elektronicznego złożenia fiszki.
  Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku;

 • w przypadku niedostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do operatora w wymaganym czasie, operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia, a uwolniona w ten sposób alokacja zostaje przeniesiona na kolejne rundy naboru;

 • po dostarczeniu wersji papierowej dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej operator w ciągu 2 dni od daty zarejestrowania dokumentów zgłoszeniowych przesyła potwierdzenie przyjęcia dokumentów elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy (po wyczerpaniu alokacji potwierdzenie zawiera dodatkowo informację o pozostawieniu dokumentów zgłoszeniowych bez rozpatrzenia).

Dokumenty uwzględniające powyższe zmiany:
Uchwała nr 61 w sprawie aktualizacji Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskim,
Załącznik do uchwały nr 61
Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim

Informacje na temat sposobu założenia konta w SEKAP znajdziesz na stronie SEKAP-u.

Informacje na temat sposobu założenia profilu zaufanego e-PUAP – znajdziesz na stronie ePUAP.

W załącznikach poniżej zamieszczamy instrukcję składania fiszek wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych oraz aktualne dokumenty rekrutacyjne.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś