Przejdź do treści głównej

Nowe nabory wrześniowe


2017-08-11 11:14

11 września 2017 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI - nr konkursu: RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;
 • wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
 • wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
  a) Centrum Integracji Społecznej,
  b) Klubu Integracji Społecznej,
  c) Zakładu Aktywności Zawodowej,
  d) Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 • kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;
 • programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
  a) opartych o samopomoc i wolontariat,
  b) środowiskowych,
  c) prozatrudnieniowych,
  d) edukacyjnych.
  Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs - nr: RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
  a) wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia; tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
  b) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
  c) wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
 • działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
  a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
  b) wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
  c) usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  d) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych;
 • działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

18 września 2017 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego - nr konkursu: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego - nr konkursu: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-201/17

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Północnego - nr konkursu: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-202/17

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów);
 • wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS);
 • zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego - nr konkursu: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17 (typ projektu 3: wczesne wykrywanie nowotworów)

8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs - nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 (typ projektu 5: eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy; typ projektu 6: przekwalifikowywanie osób starszych)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu;
 • jednocześnie w przypadku poddziałania 8.3.1 o dofinansowanie mogą aplikować ci wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego (ZIT)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy (poddziałanie 8.3.1 - ZIT);
 • działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych (poddziałanie 8.3.2);
 • działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia (poddziałanie 8.3.2).

25 września 2017 r. rozpoczniemy nabór w ramach poddziałania:

4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs - nr: RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • szkoły wyższe;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś