Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe nabory wniosków rozpoczną się już w maju


2020-04-28 13:03

29 maja 2020 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Konkurs nr: RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • w odniesieniu do typów operacji 1-3 – wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), w tym:
  • agencje zatrudnienia;
  • instytucje szkoleniowe;
  • instytucje dialogu społecznego;
  • instytucje partnerstwa lokalnego;
  • Lokalne Grupy Działania;
 • w odniesieniu do typu operacji 4 – podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców;
 • działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Dla kogo można realizować projekty?

Osoby powyżej 30. roku życia (od dnia 30. urodzin):

 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  – osoby w wieku 50 lat i więcej;
  – kobiety;
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

 • pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
  – reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;
  – imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  – osoby ubogie pracujące;
  – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Konkurs nr: RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych;
 • programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Dla kogo można realizować projekty?

 • osoby dorosłe, pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

31 maja 2020 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego

Konkurs nr: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-392/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 • Instytucje kultury.
 • MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Konkursy nr:

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-393/20 – RIT Subregionu Północnego,
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20 – RIT Subregionu Zachodniego.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • Instytucje kultury;
 • Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Przypominamy również, że 28 kwietnia 2020 r. otworzył się przyspieszony nabór dla przedsiębiorców z działania:


3.2. Innowacje w MŚP

Konkurs nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu: Inwestycje w MŚP.

Więcej informacji na temat naboru znajdziesz TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś