Przejdź do treści głównej

Nowe nabory wniosków już w październiku!


2018-09-28 14:07

1 października 2018 r. rozpocznie się nabór w II rundzie konkursu z poddziałania:

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18  II runda konkursuKto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
 • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujący na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowę/przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów);
 • Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS);
 • Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

29 października 2018 r. rozpoczną się nabory wniosków z poddziałań:

8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. Osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. Podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 3. Podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. Podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a) sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. Osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. Podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 3. Podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. Podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a) sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs:

8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego – nr konkursu: RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno- finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Podejmowane w ramach poddziałania 8.2.2 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach poddziałania 8.2.2 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz powinny wpisywać się w Strategię RIT – Subregionu Północnego.

11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-282/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. Osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. Podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 3. Podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. Podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

30 października 2018 r. rozpoczną się nabory wniosków z poddziałania:

5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

31 października 2018 r. rozpoczną się nabory wniosków z poddziałania:

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Jednostki sektora finansów publicznych.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 • Instytucje kultury.
 • MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś