Przejdź do treści głównej

Nowe nabory na koniec lata


2019-08-29 14:50

Na przełomie września i października rozpoczniemy nabór wniosków do aż 23 nowo ogłoszonych konkursów z 15 działań.


30 września 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Konkurs nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Przedsiębiorstwa,
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do dofinansowania zostaną wybrane projekty wpisujące się we Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem” oraz w cele szczegółowe 2 typu projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Wsparcie projektów ma prowadzić do wzrostu innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R wpisujące się w obszary badawcze „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia" wymienione w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia „SILESIA pod błękitnym niebem”. Agenda badawcza została zamieszczona pod ogłoszeniem o konkursie.

W ramach wniosków składanych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości możliwe jest wsparcie prac eksperymentalno-rozwojowych i prac przedwdrożeniowych i komponentu wdrożeniowego.


3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-342/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Przedsiębiorstwa,
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki sektora finansów publicznych;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield do nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Południowego

Konkurs nr: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-339/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienionych wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Konkurs nr: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-335/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;
 • Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.

5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu Centralnego
5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego; RIT Subregionu Północnego; RIT Subregionu Zachodniego

Konkursy nr:
RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19;
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-330/19;
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-331/19;
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej;
 • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych;
 • Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych;
 • Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego

Konkursy nr:
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19;
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?


8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 latKonkurs nr: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych,punktów dziennej opieki;
 • Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 • Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez nianię i sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 • Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Konkursy nr:
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jaka jelita grubego, piersi, szyjki macicy. Konkurs realizowany jest wyłącznie w zakresie Programu badań przesiewowych raka jelita grubego (konkurs RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19).

 • Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych,
 • Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia (konkurs RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19).

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego; RIT Subregionu Północnego

Konkursy nr:
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-343/19;
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • Instytucje kultury;
 • MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione;
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • Instytucje kultury
 • Przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Konkurs nr: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
  • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,
  • wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Konkurs nr: RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami;
 • Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy;
 • Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy;
 • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego

Konkurs nr: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-346/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Przebudowa lub budowa:
  • przedszkoli,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

7 października 2019 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Konkurs nr: RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych,
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;
 • Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi;
 • Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
  • Centrum Integracji Społecznej,
  • Klubu Integracji Społecznej;
 • Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 • Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;
 • Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
  • opartych o samopomoc i wolontariat,
  • środowiskowych,
  • prozatrudnieniowych,
  • edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.


9.2.5. Rozwój usług społecznych

Konkurs nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych,
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji,
 • Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej;
 • Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania.
 • Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Konkursy nr:
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19;
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych,
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 628).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w "Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020" (konkurs RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19);
 • Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym (konkurs RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Spis treści
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś