Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 – wniosek o płatność


2019-07-09 14:54

W związku ze zmianami dotyczącymi rozliczania wydatków we wnioskach o płatność dla beneficjentów EFS, zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania.


1. Nowy algorytm próby losowej

Opis mechanizmu:

Dostosowaliśmy mechanizm działania próby losowej do:

  • zapisów Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.,
  • nowej pogłębionej analizy kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

Próba losowa stanowi 2% dokumentów, jednak nie więcej niż 5. Dokumenty losowane są w systemie LSI 2014 z wyłączeniem wydatków związanych z zamówieniami publicznymi przeprowadzonymi na podstawie ustawy PZP lub zasady konkurencyjności. W próbie dokumentów nie są brane pod uwagę duplikaty.

Po losowaniu i złożeniu wniosku o płatność (WNP) system wyświetli wylosowane dokumenty wraz z przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy zamieszczone zostały wszystkie skany mające związek z poniesionymi wydatkami.

Treść przypomnienia:

„Instytucja Zarządzająca informuje, że dokumenty z poniższej listy będą podlegać weryfikacji i Beneficjent powinien upewnić się, czy zamieścił wszystkie skany mające związek z poniesionymi wydatkami, co niewątpliwie przyspieszy zatwierdzenie wniosku o płatność.”

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 1. Podgląd na wyniki losowania i alerty informacyjne dotyczące zamieszczania skanów dokumentów.Obraz 1. Podgląd na wyniki losowania i alerty informacyjne dotyczące zamieszczania skanów dokumentów.


2. Walidacja wymuszająca dodanie skanów dokumentów związanych z rozliczanymi wydatkami

Opis mechanizmu:

Wprowadziliśmy mechanizm uniemożliwiający pobranie dokumentu do wniosku o płatność z Rejestru kontraktów/umów/dokumentów księgowych, jeżeli dokument nie posiada przynajmniej jednego załącznika w Rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych.

Walidacja blokuje możliwość pobrania dokumentu do wniosku o płatność do czasu uzupełnienia załącznika.

Treść komunikatu:

„Uwaga: Brak możliwości powiązania dokumentu z WNP. Należy w "Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów" dla danego dokumentu dodać wymagane załączniki, aby umożliwić powiązanie z WNP.”

W przypadku dokumentów dotyczących przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP lub na podstawie zasady konkurencyjności – wymagane jest dodanie przynajmniej jednego załącznika do zamówienia w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów. W przeciwnym wypadku walidacja również będzie blokować możliwość pobrania dokumentu.

Treść komunikatu:

„Uwaga: Brak możliwości powiązania dokumentu z WNP. Należy w "Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów" dla zamówienia/postępowania nr ….. dodać wymagane załączniki, aby umożliwić powiązanie z WNP.”

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 2. Podgląd okna z sekcją do pobierania dokumentu do wniosku o płatność z Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów. 1 to przykład właściwie  uzupełnionych załączników, 2 to przykład z brakującym załącznikiem dla dokumentu, 3 to przykład z brakującym załącznikiem do zamówienia, 4 to przykład z brakującymi załącznikami do dokumentu i do zamówienia.Obraz 2. Podgląd okna z sekcją do pobierania dokumentu do wniosku o płatność z Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów.
1 to przykład właściwie  uzupełnionych załączników,
2 to przykład z brakującym załącznikiem dla dokumentu,
3 to przykład z brakującym załącznikiem do zamówienia,
4 to przykład z brakującymi załącznikami do dokumentu i do zamówienia.

Sposób dodawania załączników do dokumentów oraz postępowań/zamówień nie zmienił się i działa na dotychczasowych zasadach.

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 3. Podgląd na Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych z przyciskiem dodawania załącznika.Obraz 3. Podgląd na Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych z przyciskiem dodawania załącznika.

Obraz 4. Podgląd na Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów z przyciskiem dodawania załącznika.Obraz 4. Podgląd na Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów z przyciskiem dodawania załącznika.

UWAGA!!! Pamiętaj o uzupełnieniu załączników w Rejestrze jeszcze przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o płatność. Zaoszczędzisz czas i unikniesz przechodzenia pomiędzy modułem WNP i Rejestrem za każdym razem kiedy brak dokumentu uruchomi walidację.


3. Zabezpieczenie przed dodawaniem załączników bezpośrednio do wniosku o płatność

Opis mechanizmu:

Zablokowaliśmy możliwość dodawania załączników bezpośrednio do wniosku o płatność poprzez usunięcie klawisza załącznika z listy projektów oraz z sekcji F wniosku o płatność. Pozwoli to uniknąć błędów wynikających z umieszczania skanów w niewłaściwym miejscu oraz zagwarantuje przejrzysty i jednolity system gromadzenia dokumentów dla wszystkich beneficjentów.

Załączniki związane z rozliczanymi wydatkami powinny być dodawane wyłącznie w module Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów.

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 5. Podgląd listy wniosków o płatność, ze wskazaniem usuniętego klawisza dodawania załącznika do wniosku o płatnośc.Obraz 5. Podgląd listy wniosków o płatność, ze wskazaniem usuniętego klawisza dodawania załącznika do wniosku o płatność.

Obraz 6. Podgląd formularza wniosku o płatność EFS, sekcja „Załączniki do wniosku” ze wskazaniem usuniętego klawisza dodawania załącznika do wniosku o płatność o nazwie „chcę teraz zarządzać załącznikami”.Obraz 6. Podgląd formularza wniosku o płatność EFS, sekcja „Załączniki do wniosku” ze wskazaniem usuniętego klawisza dodawania załącznika do wniosku o płatność o nazwie „chcę teraz zarządzać załącznikami”.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś