Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowa wersja programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027


2022-02-28 14:53

28 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowaną wersję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 v. 2.0 (FE SL 2021-2027).

Fundusze Europejskie dla Śląskiego

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w wersji 2.0 określa główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Zgodnie z najnowszą wersją programu województwo śląskie będzie dystrybuować środki europejskie z 3 funduszy (EFRR, EFS+ i FST) w ramach 8 priorytetów:

 • I. Inteligentne Śląskie (EFRR),
 • II. Ekologiczne Śląskie (EFRR),
 • III. Mobilne Śląskie (EFRR),
 • IV. Lepiej połączone Śląskie (EFRR),
 • V. Społeczne Śląskie (EFS+),
 • VI. Śląskie dla mieszkańca (EFRR),
 • VII. Śląskie bliżej obywateli (EFRR),
 • VIII. Śląskie w transformacji (FST).

Projekt programu FE SL 2021-2027 w wersji 2.0 będzie podstawą do:

 • wystąpienia do Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o opinię o zgodności projektu programu pn. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z Kontraktem Programowym dla Województwa Śląskiego,
 • oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską poprzez system SFC2021,
 • przygotowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) zgodnie z wymaganiami ustawowymi i poddania programu wraz z SOOŚ konsultacjom społecznym.

Aktualną wersję programu FE SL 2021-2027 można znaleźć w dziale: "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".

Prace nad nowym programem

Proces przygotowania FE SL 2021-2027 rozpoczęto już w 2019 r., również w ramach prac nad Strategią rozwoju województwa „Śląskie 2030”, które zasiliły prace na wczesnym etapie programowania FE SL 2021-2027.

31 marca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął pierwszy wstępny projekt programu.

Realizując zasadę partnerstwa wraz z zachowaniem założeń opartych o wielopoziomowy system zarządzania, projekt programu tworzony był w systemie specjalnie dedykowanych spotkań konsultacyjnych/warsztatów (kwiecień-maj 2021) poprzedzających ustawowe konsultacje społeczne, również z wykorzystaniem formuły online z uwagi na ograniczenia wynikające pandemii COVID-19.

Głównym celem spotkań było włączenie szerokiego grona interesariuszy, w tym przedstawicieli szczebla administracji rządowej, samorządowej, samorządów lokalnych, środowiska naukowego, społecznego i gospodarczego, partnerów publicznych, przedstawicieli środowisk subregionalnych, a także organizacji pozarządowych w proces programowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027.

4 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął drugi wstępny projekt programu w celu uwzględnienia zapisów pakietu rozporządzeń unijnych przyjętych 24 czerwca 2021 r., wniosków z cyklu warsztatów konsultacyjnych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2021 r. oraz dotychczasowych ustaleń wynikających z prac nad Kontraktem Programowym dla Województwa Śląskiego. Ta wersja programu została następnie skierowana w trybie roboczym do konsultacji Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” w wersji 1.0.

W lutym 2022 r. wersja 1.0 z listopada 2021 r. została poddana roboczym prekonsultacjom, skierowanym do partnerów gospodarczych, samorządowych, społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu jeszcze silniejszego podkreślenia roli dialogu społecznego w procesie tworzenia ram dla wydatkowania środków z przyszłej perspektywy finansowej.

Łącznie w pracach nad projektem programu w roku 2021 i 2022 wzięło udział ponad 1600 osób reprezentujących zróżnicowane instytucje, organizacje, grupy i środowiska społeczne.

Relacje ze wszystkich spotkań konsultacyjnych programu można znaleźć w dziale: "Fundusze Europejskie 2021-2027".

Alokacja programu

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa oraz aktualnymi ustaleniami w ramach negocjacji Kontraktu Programowego wysokość środków dostępnych w ramach programu wynosi 2 792 340 098 euro, w tym:

 • 2 092 328 592 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 700 011 506 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Dodatkowo w aktualnej wersji programu FE SL 2021-2027 uwzględniono środki w ramach:

 • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – ok. 2 066 000 000 euro (alokacja dla Śląskiego wskazana w lutym br. przez resort rozwoju).

Łączna alokacja Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 wynosi ok. 4 858 340 098 euro.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś