Przejdź do treści głównej

Nabory projektów w ramach RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-01 15:00

Z uwagi na konieczność przyspieszenia wdrażania Programu i osiągnięcia założonych w procesie programowania wskaźników rzeczowych i finansowych, nastąpiła konieczność przyspieszenia uruchomienia naboru dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Pierwotnie zaplanowany na lipiec 2016 r. nabór zostanie ogłoszony w marcu 2016 r., a jego faktyczne uruchomienie nastąpi w kwietniu 2016 r. Czas trwania przedmiotowego naboru będzie wynosił 1 miesiąc.

2015-12-04

Do 31 marca 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów z obszaru Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (Działanie 4.5.1, typ projektu 1-3).  

Wydłużenie terminu zakończenia naboru, który pierwotnie był planowany na koniec grudnia, daje czas potencjalnym wnioskodawcom na uzupełnienie niezbędnych zapisów w dokumentach planistycznych, związanych z tworzeniem ekologicznych, zrównoważonych systemów transportowych w miastach.  Takim dokumentem jest np. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej lub inne dokumenty zawierające jego elementy.

Zmiana terminu daje również czas na spełnienie wymagań postawionych w przyjętych niedawno Wytycznych, w zakresie dofinansowania programów operacyjnych realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Zgodnie z tym dokumentem od Wnioskodawcy oczekuje się przedłożenia, wraz z wnioskiem o dofinansowanie, umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, dostosowanej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2015-11-04

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu infrastruktura wychowania przedszkolnego, organizowanego dla inwestycji zintegrowanych subregionu zachodniego, północnego i południowego (działanie 12.1.2.).

Zgodnie z aktualną decyzją, nabór projektów zakończy się  27 listopada  br., a wynika to z faktu nie zakończonego jeszcze procesu przyjmowania strategii subregionalnych. W najbliższych dniach spodziewamy się ostatecznych decyzji w tym zakresie od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ostateczne przyjęcie strategii jest niezbędne dla wnioskodawców ze względu na weryfikację punktową projektów pod względem ich zgodności z tym dokumentem.  

2015-11-02

W związku z problemem ustalenia linii demarkacyjnej dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o anulowaniu ww. konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Informacja o ponownym ogłoszeniu terminu naboru w ramach Działania 11.3 RPO WSL na lata 2014-2020 zostanie opublikowana na stronie internetowej

2015-10-29

Nabory projektów, w których terminy na złożenie wniosków mijają odpowiednio - 30 października oraz 3 listopada br. -  zostały wydłużone ze względu na stwierdzone czasowe ograniczenie w dostępie do systemu informatycznego generującego wnioski o dofinansowanie.

Stosownie do poszczególnych naborów, terminy ich zakończenia zostały przedłużone o trzy dni robocze w stosunku do pierwotnie planowanej daty, określonej harmonogramie konkursów. 

Tak więc, dla konkursów ogłoszonych w ramach Działań: 12.1.1 ; 12.1.2. - aktualny termin zakończenia naboru został ustalony na 4 listopada br.

Natomiast, dla konkursów ogłoszonych w ramach Działań: 11.4.3;11.3.;7.4.2; 7.3.3 - aktualny termin zakończenia naboru został ustalony na 6 listopada br.

2015-10-26

Do czerwca 2016 roku przesunięte zostały terminy naborów, dla działań które będą realizowane z zastosowaniem instrumentów finansowych – czyli pomocy zwrotnej przy udziale unijnych środków, w ramach Programu Regionalnego 2014-2020.

Ten czas jest niezbędny dla przygotowania właściwych dokumentów, związanych z procedurą wdrażania tych instrumentów. Przede wszystkim konieczne jest zakończenie prac nad najważniejszym dokumentem jakim jest Porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - tzw. Memorandum of Understanding. Porozumienie odnosi się do współpracy pomiędzy Województwem Śląskim, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w zakresie utworzenia tzw. Funduszu Funduszy, którego zadaniem będzie wdrażanie wszystkich instrumentów finansowych przewidywanych w RPO WSL 2014-2020.

Porozumienie stanowi jedynie protokół ustaleń, nie jest prawnie wiążącym dokumentem. Podpisanie Porozumienia pozwoli jednak na podjęcie kolejnych kroków, tj. przekazanie wzoru Umowy o finansowaniu przez EBI oraz podjęcie negocjacji w zakresie warunków umowy, a dalej - podpisanie umowy. kolejnym krokiem prowadzącym do uruchomienia naborów będzie opracowanie i przyjęcie przez Komitet Monitorujący, kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych przy użyciu instrumentów finansowych oraz przygotowanie i zatwierdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia konkursów przez Fundusz Funduszy.

Cały proces powinien zakończyć się w czerwcu 2016 r. i odnosi się on do czterech obszarów wsparcia (wskazanych w harmonogramie konkursów, w ramach Programu Regionalnego 2014-2020), tj.:

  • 3.4 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów - alokacja 91 mln euro
  • 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w MŚP - alokacja 33 mln euro
  • 10.4 Rewitalizacja przestrzeni miejskich - alokacja 48 mln euro
  • 7.5 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze rynku pracy - alokacja 6,17 mln euro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2015-09-28

W celu aktualizacji informacji o najbliższych, planowanych naborach, komunikujemy że ulega przesunięciu termin ogłoszenia naboru projektów w obszarze działania 1.3 profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu. Ze względu na konieczność dokończenia procesu wyboru partnerów do współrealizacji zadań i dostosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków, pierwotny termin ogłoszenia naboru (tj. 26.10.br) został przesunięty na grudzień br.

W obszarze działania 3.2. Innowacje w MŚP, pierwotnie planowane ogłoszenie o konkursie (tj. 2.10. br.) ulega przesunięciu, tym samym faktyczny nabór projektów będzie prowadzony od 16 listopada br.

Na obecną chwilę nieaktualny jest również termin planowany na przeprowadzenie naboru dla poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa (tj. 2.10. br.) Wyznaczenie nowego terminu jest uzależnione od ostatecznych rozstrzygnięć Komisji Europejskiej w zakresie organizacji systemu popytowego w całym kraju.

Zgodnie z ogólnymi zasadami konkursów – nabór projektów rozpocznie się 30 dni od opublikowania ogłoszenia dlatego zapraszamy na naszą stronę i śledzenie ogłoszeń o rozpoczynających się naborach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś