Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2018-07-06 14:51

Podstawa prawna:

Właściwa instytucja w ramach Programu Regionalnego może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków tej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu (zgodnie z art. 68a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Na mocy tego przepisu informujemy o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 zwany dalej Wykazem.

Ogłoszenie

Ogłaszamy dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów w zakresie poniższych dziedzin:

33. Ochrona zdrowia;

37. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego;

39. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w zielonej gospodarce;

40. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w przemysłach wschodzących;

41. Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć;

42. Promocja na rynkach międzynarodowych (w tym MŚP);

43. Usługi proinnowacyjne dla MŚP;

44. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje dla ochrony środowiska.

Warunki do spełnienia

O wpisanie do Wykazu może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym w zakresie określonym poniżej:
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada wiedzę, umiejętności oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada wiedzę z obszaru profilaktyki w zakresie chorób zawodowych,
  • posiada doświadczenie w tworzeniu lub realizacji projektów/programów zdrowotnych.
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada wiedzę w zakresie znajomości dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie Województwa Śląskiego,
  • posiada doświadczenie w tworzeniu dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym (w obszarze polityka miejska, polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, instrumenty rozwoju terytorialnego tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Rozwój Lokalnych Kierowany przez Społeczność, Lokalne Programy Rewitalizacji), w tym co najmniej 2 opracowania w okresie ostatnich 5 lat.
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,
  • przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,
  • posiada wiedzę/doświadczenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców w zielonej gospodarce w szczególności gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja, ochrona bioróżnorodności, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony model konsumpcji i produkcji).
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,
  • przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,
  • posiada wiedzę/doświadczenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców w przemysłach wschodzących (ekoprzemysł, przemysł morski, przemysły kreatywne, przemysły mobilności, przemysły usług mobilnych oraz przemysły medycyny spersonalizowanej).
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,
  • przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,
  • posiada wiedzę/doświadczenie z zakresu oceny potencjału komercyjnego projektów innowacyjnych w szczególności oceny potencjału rynkowego technologii/produktów związanych z pracami B+R przedsiębiorstw.
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,
  • przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,
  • posiada wiedzę/doświadczenie z zakresu oceny prawidłowości i efektywności wybranej przez przedsiębiorcę strategii i instrumentów do promocji na rynkach międzynarodowych technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, będących efektem działalności badawczo-rozwojowej.
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,
  • przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,
  • posiada wiedzę/doświadczenie z zakresu wspomagania prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorcę, prowadzące do rozwoju przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi.
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,
  • posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,
  • przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,
  • posiada wiedzę/doświadczenie z zakresu podejmowania i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców dla ochrony środowiska, nowych technologii w zakresie ochrony środowiska.

Wymogi formalne

Wniosek o wpis do Wykazu powinien zawierać:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy (kandydat na eksperta, który aplikuje o wpis do więcej niż jednej dziedziny, podaje informacje wymagane dla poszczególnych dziedzin w jednym kwestionariuszu osobowym),

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę (wykształcenie), umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia,

 3. Oświadczenia:
 • o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o prawdziwości dokumentów poświadczających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie/dziedzinach objętej/objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach której/których aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Proces rekrutacji

Zgłoszenia należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 20 lipca 2018 roku,
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

z dopiskiem: NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW RPO WSL 2014-2020 - WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO

Przydatne informacje:

Kancelaria Ogólna UM WSL przyjmuje zgłoszenia w pok. 164 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM WSL (tj. od 7.30 – 15.30).

Decyduje data nadania u operatora pocztowego. Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.Dodatkowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Kwestionariuszu osobowym dla kandydatów na ekspertów.

Dodatkowe informacje o prowadzonym naborze można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • sprawy organizacyjne – tel. 32 77 99 194 (Wydział Rozwoju Regionalnego UM WSL);
 • sprawy merytoryczne dot. dziedzin: 39. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w zielonej gospodarce; 40. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w przemysłach wschodzących; 41. Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć; 42. Promocja na rynkach międzynarodowych (w tym MŚP); 43. Usługi proinnowacyjne dla MŚP; 44. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje dla ochrony środowiska.– tel. 32 74 39 169 w godz. 10:00-13:00 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości);
 • sprawy merytoryczne dot. dziedzin: 33. Ochrona zdrowia; 37. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego; – tel. 32 461 22 58 (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego).

Wpis do Wykazu

Ocenę formalną i merytoryczną złożonych aplikacji przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana do weryfikacji wniosków o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu, rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, podejmie Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały. Wszyscy kandydaci, którzy złożyli we wskazanym terminie w ramach naboru wnioski o wpis do Wykazu, zostaną powiadomieni o wynikach naboru.

Kandydat na eksperta uzyskuje status eksperta w momencie zawarcia umowy z właściwą instytucją.

Wpis danej osoby do Wykazu nie jest tożsamy z powołaniem w charakterze eksperta do oceny projektów albo do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

Wykaz zawierający imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w Bazie ekspertów oceniających wnioski.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą naboru kandydatów na ekspertów znajdującą się również w dziale Baza ekspertów oceniających wnioski jako załącznik. Szczególnie prosimy o przeczytanie wszystkich informacji dotyczących prowadzenia Wykazu, oceny pracy eksperta oraz przyczyny wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu.

Ekspertom przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z Zestawieniem stawek wynagrodzeń ekspertów RPO WSL 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś