Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-04-08 15:05

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. Ogłasza się nabór na ekspertów zewnętrznych do oceny projektów w zakresie poniższych dziedzin:

1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w energetyce.

2. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie.

3. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w technologiach informacyjno – komunikacyjnych. 4. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach

5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach

6. Technologie medyczne (ochrony zdrowia).

7. Technologie dla energetyki i górnictwa.

8. Technologie dla ochrony środowiska.

9. Produkcja i przetwarzanie materiałów.

10. Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy.

11. Nanotechnologie i nanomateriały.

12. Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB.

13. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.

14. Tereny inwestycyjne.

15. Technologie informacyjno-komunikacyjne.

16. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

17. Gospodarka wodno-ściekowa.

18. Gospodarka odpadami.

19. Dziedzictwo kulturowe.

20. Bioróżnorodność przyrodnicza.

21. Zarządzanie kryzysowe (ochrona przeciwpowodziowa).

22. Infrastruktura drogowa.

23. Transport i tabor miejski.

24. Transport i infrastruktura transportowa.

25. Tabor i infrastruktura kolejowa.

26. Aktywność zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, adaptacyjność.

27. Rynek pracy i samozatrudnienie.

28. Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników.

29. Edukacja

30. Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP.

31. Polityka społeczna

32. Ekonomia społeczna.

33. Ochrona zdrowia.

34. Infrastruktura ochrony zdrowia.

35. Rewitalizacja i infrastruktura społeczna.

36. Infrastruktura edukacyjna.

37. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

II. Wpisanie do Wykazu ekspertów może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

a. Korzysta z pełni praw publicznych,

b. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,

d. Posiada wykształcenie wyższe,

e. Posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne w okresie ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,

f. Posiada doświadczenie z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,

g. Posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w ramach RPO WSL,

h. Nie jest pracownikiem IZ RPO WSL, Instytucji Pośredniczącej RPO WSL, IP ZIT/RIT RPO WSL zaangażowanych w realizację RPO WSL, w ramach którego ogłaszane są konkursy lub przyjmowane są zgłoszenia projektów pozakonkursowych,

i. Posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego na platformie ePUAP,

j. Przedstawi rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,

k. Wyrazi zgodę na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu oraz przetwarzanie ich na potrzeby udziału w wyborze projektów.

III. Wniosek o wpis do Wykazu powinien zawierać:

a. Wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,

b. Oświadczenia:

  • gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów,
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

c. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

e. Rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego,

IV. Zgłoszenia należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015 roku.

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

z dopiskiem: EKSPERCI RPO WSL 2014-2020

Kancelaria Ogólna UMWSL przyjmuje zgłoszenia w pok. 164 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UMWSL (tj. od 7.30 – 15.30).

Decyduje data wpływu zgłoszenia do UMWSL. Wnioski złożone po terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.

Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46,
  • dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wyboru ekspertów oraz wpisu do Wykazu upublicznianego na stronie internetowej RPO WSL,
  • dane mogą być przekazywane instytucjom zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 takim jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, IP ZIT/RIT i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa,
  • przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146)

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE: BAZA EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKI

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś