Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabór ekspertów do programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027


Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór ekspertów do programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Nabór ekspertów

Nabór rozpoczyna się 20 stycznia 2023 r. i prowadzony jest w trybie ciągłym.
Oznacza to, że do momentu zamieszczenia na stronie programu komunikatu o jego zakończeniu, będzie można stale aplikować o wpis do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027 (dalej: wykaz).

Osoby aplikujące, po pozytywnym przejściu naboru, wpisane zostaną do wykazu.

Nabór ekspertów prowadzony jest w zakresie dziedzin wskazanych na Liście dziedzin objętych FE SL 2021-2027.

Wniosek o wpis do wykazu

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:


Aby złożyć wniosek
:

 1. Zarejestruj konto w Lokalnym Systemie Informatycznym 2021 (dalej: LSI 2021) dostępnym pod adresem: lsi2021-ekspert.slaskie.pl.

  Do utworzenia konta oraz korespondencji z Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 używaj przeznaczonego do tego celu adresu poczty elektronicznej.

  Więcej informacji o zakładaniu i aktywacji konta w systemie oraz składaniu w nim wniosku o wpis do wykazu znajdziesz w Instrukcji użytkownika Modułu Eksperci w ramach LSI 2021.

  UWAGA!

  Obowiązuje zasada: 1 wniosek o wpis do wykazu = 1 dziedzina.
  Wniosek o wpis do wykazu może obejmować tylko jedną dziedzinę. Jeśli aplikujesz do większej liczby dziedzin, musisz złożyć osobne wnioski wraz z załącznikami dla każdej dziedziny.

 2. Wypełnij formularz aplikacyjny dostępny w Module Eksperci w LSI 2021.
 3. Do wniosku dołącz:
  • skany dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę (wykształcenie), umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia;
  • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń: 
   • o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   • o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
   • o prawdziwości dokumentów poświadczających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem FE SL 2021-2027, w ramach której aplikujesz.
  • pozostałe oświadczenia będące załącznikiem do wniosku aplikacyjnego.

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia musisz dołączyć jako załączniki do wniosku w Module Eksperci.
Wzory oświadczeń znajdziesz w załącznikach na dole ogłoszenia o naborze.

PAMIĘTAJ!

Oświadczenia muszą być podpisane za pomocą jednego z poniższych podpisów elektronicznych:

 • podpisu kwalifikowanego,
 • podpisu osobistego (podpis osobisty to inaczej podpis z e-dowodu - jeden z rodzajów podpisów elektronicznych i nie należy go mylić z podpisem własnoręcznym),
 • albo przez profil zaufany.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego:

Kontakt

Dodatkowe informacje o naborze możesz uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • w sprawach organizacyjnych dot. naboru skontaktuj się z Departamentem Rozwoju i Transformacji Regionu UM WSL – Referat analiz i procedur:
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WSL skontaktuj się z Sekretariatem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego:
  • tel. (32) 77 44 900;
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL skontaktuj się z Sekretariatem Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie skontaktuj się z Wydziałem wyboru i kontraktacji EFRR:
  • tel. (032) 74 39 183;
 • w sprawach merytorycznych dot. dziedzin wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach skontaktuj się z Wydziałem Wyboru Projektów EFS:
  • tel. (32) 757 33 42.

Proces rekrutacji

Wnioski o wpis do wykazu ekspertów oceni Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego, który w drodze uchwały podejmie decyzję o wpisie do wykazu kandydatów rekomendowanych przez Komisję.

Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownej uchwały poinformujemy Cię o wpisaniu do wykazu na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku aplikacyjnym.

Na stronie internetowej programu zostanie opublikowany wykaz ekspertów zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej eksperta
 • oraz wskazanie dziedziny, w której ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie/uprawnienia.

PAMIĘTAJ!

Wpis do wykazu nie jest tożsamy z powołaniem w charakterze eksperta do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (w komisji oceny projektów, w ramach procedury odwoławczej albo do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu) i nie może stanowić dla eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

UWAGA!
Ekspert wpisany do wykazu w celu zawarcia umowy z Instytucją Zarządzającą programem będzie zobowiązany do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś