Przejdź do treści głównej

10 nowych naborów na kwiecień


2018-03-30 11:56

Od 30 kwietnia 2018 r. będziecie mogli złożyć wnioski w konkursach z następujących poddziałań:

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – nr konkursu: RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa,
 • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
 • wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.


4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18
I runda konkursu:

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujący na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • budowa/przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów);
 • wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS);
 • zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

II runda konkursu planowana jest na 1 października 2018 r. – oznacza to, że podmioty, które z różnych powodów nie zdążą złożyć wniosku o dofinansowanie w pierwszym terminie, będą mogły to zrobić w drugiej rundzie naboru.


8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • 5 typ projektu: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;
 • 6 typ projektu: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.


8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-241/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • 5 typ projektu: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;
 • 6 typ projektu: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.


10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 • instytucje kultury;
 • MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione;
 • roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.


11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

  a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

  b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

  c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

  d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.


  11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18
  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

   a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

   b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

   c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

   d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  • realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.


  11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs nr: RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18
  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

   a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

   b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

   c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

   d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  • realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.


  12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18
  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
  • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego).

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • przebudowa, budowa (w działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę), remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego – nr konkursu: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-246/18
  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
  • inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego).

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • przebudowa, budowa (w działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę), remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Poleć innym:
  Facebook G+ Twitter Pint.
  Pomóż nam poprawić serwis
  Anuluj
  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś