Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

1 lutego 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a Województwem Śląskim na podstawie której Województwo otrzyma dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Konkurs dotacji ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.


Rozstrzygnięcie III naboru w konkursie dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął III nabór w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w III naborze konkursu.

Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie złożonych w III naborze konkursu dotacji  w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”

Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w III naborze konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”
Uprzejmie informujemy, że 25 kwietnia 2017 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w III naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (III nabór) i skierowanych do oceny merytorycznej.

Informacja dotycząca przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w programach.
Informujemy, że Zespół ds. rewitalizacji oceniający programy rewitalizacji opracowywane lub aktualizowane w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, prosi o przekazanie przez Dotacjobiorcę programu rewitalizacji do oceny, dopiero po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto w przedłożonym do oceny programie rewitalizacji niezbędne jest zamieszczenie informacji o dopełnieniu przez Gminę procedury uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak również poinformowanie o jej wynikach.

Rozstrzygnięcie konkursu dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"
Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje w łącznej kwocie 3 347 356,32 zł na dofinansowanie 72 projektów.
W załączniku poniżej zamieściliśmy listę rankingową wniosków złożonych w konkursie. Zgodnie z pkt 12.6 Regulaminu Konkursu Dotacji „Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej”.

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
Uprzejmie informujemy, że 25 lipca 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
W załączniku zamieszczamy listę wniosków z II naboru ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – II nabór wniosków
Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
W konkursie mogą brać udział pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest od dnia 8 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 roku. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
http://rops-katowice.pl/category/konkurs-dotacji/ 

Ogłoszenie wyników oceny formalnej konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”
Uprzejmie informujemy, że 18 maja 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.  Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej znajduje się w załączniku.

 

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji
Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”.
W konkursie mogą brać udział pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 roku.
Alokacja na konkurs wynosi 7 999 710, 00 zł. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Zachęcamy także do udziału w spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji, które odbędą się w trzech niżej wymienionych terminach:

  1. 09.03.2016 r. – Bielsko-Biała, Centrum szkoleniowe WARSZAWSKA 5, sala szkoleniowa 507/508
  2. 17.03.2016 r. – Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, sala kolumnowa
  3. 23.03.2016 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, sala nr 1

Każde z planowanych spotkań rozpocznie się o godz. 10:00. Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy na ww. spotkania informacyjne można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakładce Rewitalizacja, wsparcie gmin.
Projekt finansowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś