Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020


2017-03-29 09:56

29 marca 2017 r. członkowie Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, którzy stanowią niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Programu, spotkali się po raz pierwszy w tym roku. Na posiedzeniu poruszone zostały tematy zwiazane z prawidłową realizacją Programu, w tym:

 1. Zatwierdzenie zmian w Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 2. Zatwierdzenie zmian w kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działań:
  • 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
  • 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego;
  • 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.
 3. Zatwierdzenie zmiany kryteriów oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 4. Zatwierdzenie kryteriów szczegółowych wyboru projektów dla poddziałań:
  • 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu nr 2: Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020,
 5. Zatwierdzenie zmian w ogólnych kryteriach wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.
 6. Zatwierdzenie zmian w kryteriach szczegółowych wyboru projektów dla poddziałań:
  • 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – ZIT oraz Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – RIT;
  • 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 3: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;
  • 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI;
  • 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI;
  • 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT oraz Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT;
  • 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT oraz Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 7. Zatwierdzenie zmian w kryteriach szczegółowych wyboru projektów dla poddziałań: 
  • 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT;
  • 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT;
  • 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI BYTOM;
  • 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia);
  • 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI BYTOM;
  • 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs;
  • 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI BYTOM.
 8. Przedstawienie stanu wdrażania RPO WSL 2014-2020.

Podjęte uchwały i protokół z posiedzenia, bądą dostępne na stronie internetowej w zakładce Komitet Monitorujacy.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś