Przejdź do treści głównej

Grupa sterująca ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Województwa Śląskiego nr 1797/67/V/2015 z dnia 22 września 2015 roku została powołana Grupa sterująca ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęty został Regulamin Grupy.

Rolą Grupy jest m.in.:

 1. Opiniowanie Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz jego zmian,
 2. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie identyfikacji potrzeb badawczych w zakresie ewaluacji RPO WSL,
 3. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL w zakresie oceny raportów metodologicznych, wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów końcowych,
 4. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Zmiany składu Grupy oraz Regulaminu wprowadzane są w drodze Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

Jednostka ewaluacyjna

Zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wszystkie Instytucje Zarządzające zobowiązane są do realizacji procesu ewaluacji w trakcie wdrażania programu operacyjnego.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL pełni Referat analiz regionalnych i ewaluacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do zadań Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL należy:

 1. Opracowanie i koordynacja procesu realizacji Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020.
 2. Realizacja ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych RPO WSL 2014-2020, w tym badań obejmujących całość interwencji oraz w części dotyczącej EFRR i EFS:
 • gromadzenie danych na potrzeby przeprowadzania badań,
 • opracowywanie koncepcji badań oraz precyzowanie metodologii badawczej,
 • wybór wykonawcy badań zewnętrznych,
 • nadzór nad realizacją badań zewnętrznych,
 • realizacja ewaluacji wewnętrznych,
 • prowadzenie konsultacji propozycji rekomendacji oraz wniosków z badań w gronie potencjalnych adresatów rekomendacji,
 • monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji,
 • upowszechnianie wyników ewaluacji,
 1. Współpraca z wydziałami i instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL w zakresie przeprowadzanych badań ewaluacyjnych i analiz.
 2. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i standardów ewaluacji.
 3. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacji ex-post  oraz innych ewaluacjach realizowanych z inicjatywy innych podmiotów.
 4. Powołanie, organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej ds. ewaluacji.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Referat analiz regionalnych i ewaluacji

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś