Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Czerwiec 2023 r.


Ewaluacja efektów wsparcia wybranych programów dotyczących diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020

Czerwiec 2023 r.


Ewaluacja wpływu realizacji RPO WSL 2014-2020 na rozwój społeczno–gospodarczy województwa śląskiego i na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020 z wykorzystaniem modelowania makroekonomicznego

Luty 2023 r.


Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, wskaźników rezultatu EFS i EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Listopad 2022 r.


Ewaluacja ex-ante zastosowania instrumentów finansowych w programie FE SL 2021-2027 oraz podsumowanie dotychczasowego wdrażania tych instrumentów w ramach RPO WSL 2014-2020

Wrzesień 2022 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP

Sierpień 2022 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka

Marzec 2022 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie

Marzec 2022 r.


Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Grudzień 2021 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Grudzień 2021 r.


Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim

Wrzesień 2021 r.


Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu

Luty 2021 r.


Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Luty 2021 r.


Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych

Grudzień 2020 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Grudzień 2020 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu

Listopad 2020 r.


Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Lipiec 2020 r.


Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020

Maj 2020 r.


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna

Kwiecień 2020 r.


Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Marzec 2020 r.


Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Grudzień 2019 r.


Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014-2020

Sierpień 2019 r.


Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych

Czerwiec 2019 r.


Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Maj 2019 r.


Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Kwiecień 2019 r.


Ewaluacja dotycząca oceny czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektów finansowanych z RPO WSL 2014-2020

Styczeń 2019 r.


Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Styczeń 2018 r.


Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

Grudzień 2017 r.


Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów

Grudzień 2017 r.


Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Grudzień 2017 r.


Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020

Grudzień 2017 r.


Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Luty 2017 r.


Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu

Grudzień 2016 r.


Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów

Grudzień 2016 r.


Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Grudzień 2015 r.


Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Grudzień 2015 r.


Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Grudzień 2015 r.


Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020

Październik 2015 r.


Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020

Czerwiec 2015 r.


Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Grudzień 2014 r.


Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Czerwiec 2014 r.


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś