Przejdź do treści głównej

Badania ewaluacyjne:

Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Grudzień 2021 r.

Głównym celem ewaluacji ex-ante była ocena przyjętej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 logiki interwencji. Cel ten został zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe badania:

 1. Ocena czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społecznoekonomiczne regionu.
 2. Ocena logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych.
 3. Ocena czy i w jakim stopniu program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych.
 4. Ocena zaplanowanych wskaźników programu.

Przedmiotowa ewaluacja była ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym produktem są wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach programu wraz z propozycjami sposobu wdrożenia wskazanych rekomendacji.

Wykonawca

Konsorcjum firm: EVALU Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz Ecorys Polska Sp. z o.o. – partner konsorcjum z siedzibą w Warszawie.

Okres badania

od sierpnia 2021 r. do grudnia 2021 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Narzędzia badawcze: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Matryca adekwatności działań w każdym z Priorytetów do zidentyfikowanych problemów: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Schematy logiki interwencji dla poszczególnych celów szczegółowych: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Matryca spójności wewnętrznej Programu (w excelu): Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Matryca logiczna systemu wskaźników: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Matryca oceny wskaźników: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Matryca powiązań między wskaźnikami: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Rekomendowane metodologie wskaźników (w plikach excel): Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Trafność i aktualność diagnozy w Programie ocena diagnozy i rekomendacje w zakresie uzupełnień i lub modyfikacji treści w diagnozie: Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Grudzień 2021 r.

Celem badania była:

 1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej IV.
 2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach Osi Priorytetowej IV.
 3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do OP IV.
 4. Wskazanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.

Wykonawca

Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp.J.

Okres badania

od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna

Broszura informacyjna: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (wersja graficzna)

Broszura informacyjna: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (wersja tekstowa)

Infografika: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (wersja graficzna)

Infografika: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (wersja tekstowa)

< Powrót do początku strony
Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia  usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia  w województwie śląskim

Wrzesień 2021 r.

Celem badania była:

 1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia zaplanowanego w ramach PI (Priorytet Inwestycyjny) 9i cel 1, 9iv, 9v oraz 9a RPO WSL.
 2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach PI 9i cel 1, 9iv, 9v oraz 9a RPO WSL.
 3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia w ramach OP (Oś Priorytetowa) IX (PI 9i cel 1, 9iv, 9v) oraz OP X (PI 9a) RPO WSL.
 4. Wskazanie kierunków wsparcia w zakresie badanego obszaru interwencji w perspektywie 2021-2027.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji jest zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumowują efekty wsparcia w badanych obszarach, a także wskazanie kierunków interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. z siedzibą w Poznaniu

Okres badania

od kwietnia do września 2021 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia

Aneks: Usługi społeczne i zdrowotne – schematy logika interwencji

Aneks: Usługi społeczne i zdrowotne – tabelaryczny

Aneks: Usługi społeczne i zdrowotne – wykaz dokumentów

Broszura informacyjna: Usługi społeczne i zdrowotne (wersja graficzna)

Broszura informacyjna: Usługi społeczne i zdrowotne (wersja tekstowa)

Infografika: Usługi społeczne i zdrowotne (wersja graficzna)

Infografika: Usługi społeczne i zdrowotne (wersja tekstowa)

Infografika: Usługi społeczne i zdrowotne (wersja graficzna)

Infografika: Usługi społeczne i zdrowotne (wersja tekstowa)

< Powrót do początku strony
Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu

Luty 2021 r.

Celem badania była:

 1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej regionu w ramach RPO WSL w ramach PI 9b i PI 9i cel 2.
 2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b.
 3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do wsparcia obszaru rewitalizacji w ramach OP IX (PI 9i cel 2) oraz OPX (PI 9b).
 4. Ocena mechanizmów wspierania rewitalizacji w Programie (poza PI 9i cel 2 i 9b).
 5. Wskazanie rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej regionu w perspektywie 2021-2027.

Wykonawca

ECORYS Polska sp. z o.o.

Okres badania

od września 2020 r. do lutego 2021 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu

Broszura informacyjna

Infografika (wersja graficzna)

Infografika (wersja tekstowa)

< Powrót do początku strony
Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Luty 2021 r.

Celem badania była ocena wsparcia udzielonego w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy w ramach RPO WSL 2014-2020.

Cel główny został zrealizowany poprzez:

 1. ocenę dotychczasowych efektów ww. wsparcia,
 2. ocenę możliwości osiągnięcia założonych wartości wskaźników docelowych określonych do ww. wsparcia,
 3. wskazanie kierunków i rozwiązań dotyczących wsparcia w obszarze rynku pracy w okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej oraz obecnej sytuacji na rynku pracy.

Wykonawca

EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od września 2020 r. do lutego 2021 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach VIII OP

Broszura informacyjna (wersja graficzna)

Broszura informacyjna (wersja tekstowa)

Infografika (wersja graficzna)

Infografika (wersja tekstowa)

< Powrót do początku strony
Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych

Grudzień 2020 r.

Celem ewaluacji była:

 1. Ocena skuteczności i efektywności istniejącego systemu instytucjonalnego RPO WSL,
 2. Ocena wpływu działań XIII osi priorytetowej na rozwój zasobów kadrowych RPO WSL,
 3. Całościowa ocena działań w zakresie zasad horyzontalnych, zaplanowanych oraz podejmowanych w ramach RPO WSL.

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. z siedzibą w Poznaniu

Okres badania

od lipca do grudnia 2020 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja systemu realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych

Aneks: Zestawienia tabelaryczne – Ewaluacja systemu realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych

Broszura informacyjna: Zasady horyzontalne (wersja graficzna)

Broszura informacyjna: Zasady horyzontalne (wersja tekstowa)

Infografika: System realizacji (wersja graficzna)

Infografika: System realizacji (wersja tekstowa)

Infografika: Zasady horyzontalne (wersja graficzna)

Infografika: Zasady horyzontalne (wersja tekstowa)

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Grudzień 2020 r.

Celem badania była ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V. Ponadto w ramach ewaluacji oceniono możliwość osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do OP V, oceniono przyjęte mechanizmy jej wdrażania, a także wskazano rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów możliwe do realizacji w perspektywie 2021-2027.

Wykonawca

Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. j.

Okres badania

od lipca do grudnia 2020 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Broszura: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (wersja graficzna)

Broszura: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (wersja tekstowa)

Infografika: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (wersja graficzna)

Infografika: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (wersja tekstowa)

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu

Listopad 2020 r.

Głównym celem badania była weryfikacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu.

Wykonawca

ECORYS Polska sp. z o.o.

Okres badania

od lipca do listopada 2020 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu

Broszura: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu

Infografika: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu

< Powrót do początku strony
Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Lipiec 2020 r.

Celem badania była ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WSL 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. W badaniu dokonano również oceny możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi oraz zaproponowano rekomendacje dotyczące wsparcia obszaru rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.

Wykonawca

Firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy

Okres badania

od stycznia 2020 r. do lipca 2020 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL 2024-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy

Broszura: Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy

Infografika: Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020

Maj 2020 r.

Celem badania była ocena skali i zakresu oraz trafności i użyteczności wsparcia przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W badaniu oceniono również bariery, które utrudniają realizację projektów w ramach RPO WSL. Efektem badania są wnioski i rekomendacje, które przyczynią się do bardziej skutecznego i efektywnego wsparcia przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027.

Wykonawca Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" z siedzibą w Poznaniu.
Okres badania grudzień 2019 – maj 2020
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020

Infografika: Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna

Kwiecień 2020 r.

Celem badania była ocena dotychczasowych efektów udzielonego wsparcia oraz możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna RPO WSL 2014-2020, w tym stopnia osiągnięcia celów szczegółowych:

 • wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim;
 • wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego;
 • wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach;
 • wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia;
 • zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego;
 • zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach;
 • zwiększona liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne.

Wykonawca

konsorcjum firm: EU – Consult Sp. z o.o. z Gdańska oraz Gupa BST Sp. z o.o. z Katowic

Okres badania

od października 2019 r. do kwietnia 2020 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotycząca sposobu w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach OP XI i XII

Aneks do raportu końcowego

Infografika: Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Marzec 2020 r.

Badanie miało na celu ocenę zaangażowania podmiotów III sektora w realizację celów RPO WSL 2014-2020.

Wykonawca

konsorcjum firm: EU – Consult Sp. z o.o. z Gdańska oraz Gupa BST Sp. z o.o. z Katowic

Okres badania

od 27 sierpnia 2019 r. do 9 marca 2020 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotyczaca udzialu podmiotow III sektora w realizacji RPO WSL na lata 2014-2020

Infografika: Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji RPO WSL 2014-2020

< Powrót do początku strony
Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Grudzień 2019 r.

Badanie miało na celu wypracowanie spójnego modelu wdrożeniowego na rzecz wsparcia ze środków EFRR i EFS RPO WSL działań dotyczących ochrony powietrza, doradztwa energetycznego oraz ograniczania ubóstwa energetycznego.

Wykonawca

Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Spółka Jawna

Okres badania

od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r
Materiały

Raport końcowy: Wsparcie działań ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

< Powrót do początku strony
Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014-2020

Sierpień 2019 r.

Badanie miało na celu sprawdzić zasadność i zakres zastosowania instrumentów finansowych w PI 6e RPO WSL 2014-2020 w ramach działań dotyczących wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła wraz z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi dla domów jednorodzinnych.

Wykonawca

Imapp Consulting sp. z. o. o.

Okres badania

od maja 2019 r. do sierpnia 2019 r.
Materiały

Raport końcowy: Ocena ex ante zastosowania instrumentow finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014_2020

< Powrót do początku strony
Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych

Czerwiec 2019 r.

Celem głównym badania była identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych instrumentów i narzędzi służących aktywizacji społeczno-zawodowej grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, możliwych do wdrożenia zarówno w ramach działania 9.1 Aktywna integracja RPO WSL 2014-2020, jak i w kolejnym okresie programowania.

Wykonawca

Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.
Materiały

Raport końcowy: Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+

< Powrót do początku strony
Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Maj 2019 r.

Celem głównym badania było wskazanie:

 • czy udział w Programie wpłynął na poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektów?
 • jaka jest liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych
  w przedsiębiorstwach społecznych dzięki wsparciu z Programu?
 • jaka jest liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS?
 • jaka jest liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny w województwie?

Wykonawca

konsorcjum firm: „EU-Consult” Sp. z o.o. oraz „Kreatus” Sp. z o.o.

Okres badania

od stycznia 2019 r. do maja 2019 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Kwiecień 2019 r.

Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPO WSL, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu dla Śląska. Ewaluacji została poddana również ocena strategiczna (kryteria horyzontalne).

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" Korczyński Sarapata Sp. J.

Okres badania

od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca oceny czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektów finansowanych z RPO WSL 2014-2020

Styczeń 2019 r.

Celem głównym badania było wskazanie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez beneficjentów działań 7.1 i 7.4 RPO WSL narzędzia aktywizacji zawodowej jakim jest zatrudnienie subsydiowane.

Wykonawca

Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od września 2018 r. do stycznia 2019 r.
Materiały

Raport końcowy: Ocena czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektów RPO WSL 2014-2020.

< Powrót do początku strony
Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Styczeń 2018 r.

Celem badania był pomiar poziomu osiągnięcia wartości długoterminowego wskaźnika rezultatu pod nazwą: „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

Wykonawca

Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.
Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Aneks: Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

< Powrót do początku strony
Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych


Grudzień 2017 r.

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanych mechanizmów zapewnienia komplementarności, zaproponowanie możliwości ich usprawnień oraz wskazanie nowych rozwiązań, które przyczynią się do realizowania zasady komplementarności lub zwiększenia skuteczności realizowania zasady komplementarności w ramach RPO WSL.

Wykonawca

Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

Załącznik do raportu końcowego: Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

Dobre praktyki: Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

< Powrót do początku strony
Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów

Grudzień 2017 r.

Celem badania była weryfikacja dotychczasowego postępu wdrażania RPO WSL 2014-2020, w tym realizacji celów pośrednich i końcowych Programu poprzez pryzmat osiągniętych i możliwych do osiągnięcia wartości wskaźników oraz poziomu zaangażowania środków UE na potrzeby przeprowadzenia bieżącej oceny wykonania RPO WSL 2014-2020. Ponadto celem badania była także ocena stanu przygotowania lub realizacji projektów w trybie pozakonkursowym i dużych projektów w ramach RPO WSL, w celu analizy stopnia ich wkładu w osiągnięcie celów Programu.

Wykonawca

EVALU Sp. z o.o.

Okres badania

od lipca 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów

Załącznik do raportu końcowego: Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów

< Powrót do początku strony
Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Grudzień 2017 r.

Głównym celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach wybranych instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Wykonawca

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Okres badania

od sierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Grudzień 2017 r.

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), systemu komunikacji funduszy europejskich oraz jego funkcjonowania w latach 2014-2017.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • Ocena zaprojektowanego systemu komunikacji funduszy europejskich w ramach RPO WSL;
 • Ocena zrealizowanych działań informacyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL;
 • Ocena stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji, które posłużą usprawnieniu funkcjonowania systemu komunikacji RPO WSL oraz pozwolą na skuteczniejszą realizację działań informacyjnych.

Wykonawca

EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Okres badania

od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020

Prezentacja: Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Luty 2017 r.

Głównym celem badania była ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020.
Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia udzielanego na rzecz zwiększenia aktywności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w ramach RPO WSL.

Wykonawca

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Okres badania

od października 2016 r. do lutego 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu.

Grudzień 2016 r.

Głównym celem badania była ocena realizacji i wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej Programem) na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Wykonawca

konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2016 r.

Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja ex post RPO WSL na lata 2007-2013- podsumowanie realizacji i efektów Programu

Aneks: Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013

Prezentacja: Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu

< Powrót do początku strony
Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów

Grudzień 2016 r.

Celem badania było dokonanie oceny systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów, pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WSL 2014-2020. Efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących do modyfikacji systemu oraz procesu oceny i wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów.

Wykonawca

Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j.

Okres badania

od lipca do grudnia 2016 r.

Materiały

Raport końcowy: Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów

Prezentacja: Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów

< Powrót do początku strony
Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Grudzień 2015 r.

Głównym celem badania była weryfikacja metodologii i wartości oraz oszacowanie wartości wybranych wskaźników produktu i rezultatu RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiot badania dotyczył łącznie 20 wskaźników RPO WSL 2014-2020.
Dla 10 wskaźników rezultatu przeprowadzona została weryfikacja ich wartości docelowej. Dla jednego wskaźnika rezultatu opracowana została nowa metodologia, na podstawie której Wykonawca obliczył wartość docelową w 2023 r. W efekcie wskazano propozycję zmian wartości docelowych w odniesieniu do 12 wskaźników (9 rezultatu oraz 4 produktu).

Wykonawca Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Okres badania od października do grudnia 2015 roku
Materiały Raport końcowy: Weryfikacja i oszacowanie wybranych wskaźników RPO WSL 2014-2020

< Powrót do początku strony
Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Grudzień 2015 r.

Głównym celem badania było opracowanie założeń do wdrażania i wyboru projektów z zakresu zdrowia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 • analizę sytuacji zdrowotnej w województwie śląskim,
 • zaprojektowanie systemu wdrażania w ramach RPO WSL 2014-2020, który umożliwi wsparcie najbardziej pożądanych inwestycji w ramach PI 9a.
Wykonawca ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Okres badania od sierpnia do grudnia 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy: Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia

< Powrót do początku strony
Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Grudzień 2015 r.

Głównym celem badania było stworzenie zestawu rekomendacji dotyczących kryteriów wyboru projektów wraz z zaproponowaniem przykładowych zapisów kryteriów przyczyniających się do wyboru projektów mających wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie „białych i „zielonych miejsc pracy” oraz mających wpływ na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale do kreowania miejsc pracy.

Wykonawca Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Kazimierzu Biskupim
Okres badania od października do grudnia 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy: Analiza zapotrzebowania na białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy

< Powrót do początku strony
Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020

Październik 2015 r.

Głównym celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, których właścicielem są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wykonawca ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Okres badania od lipca do października 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy: Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią.

< Powrót do początku strony
Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020

Czerwiec 2015 r.

Głównym celem badania było opracowanie założeń będących podstawą do budowy modelu wdrażania podejścia popytowego w województwie śląskim z uwzględnieniem zapisów wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Obszary badawcze obejmowały następujące zagadnienia:

 • schematy wdrażania systemu popytowego wsparcia MŚP
 • zapotrzebowanie na rodzaje usług rozwojowych
 • sektory o najwyższym potencjale generowania nowych miejsc pracy
 • finansowanie
 • redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców
 • działania informacyjne
 • dobre praktyki.
Wykonawca Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j.
Okres badania kwiecień 2015 – czerwiec 2015 roku
Materiały Raport końcowy: Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Grudzień 2014 r.

Głównym celem badania była ocena adekwatności zakładanych w ramach Programu instrumentów finansowych.

Wykonawca ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Okres badania od sierpnia do grudnia 2014 roku
Materiały Prezentacja wyników badania: "Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020"
Raport końcowy: Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

< Powrót do początku strony
Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Czerwiec 2014 r.

Głównym celem badania była ocena przyjętej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 logiki interwencji.

Wykonawca WYG PSDB z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz RegioGroup z siedzibą w Błoniu
Okres badania od czerwca 2013 roku do czerwca 2014 roku
Materiały Prezentacja wyników badania: „Ewaluacja ex–ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”
Raport końcowy: Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

< Powrót do początku strony

Spis treści
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś