Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim umiejscowiona jest jednostka, której powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zadania IZ powierzono następującym departamentom:

 • Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Rozwoju Regionalnego - pełnić będzie zadania związane z koordynowaniem i zarządzaniem RPO WSL 2014-2020, funkcję Instytucji Certyfikującej dla RPO WSL 2014-2020 oraz zadania z szeroko rozumianego zakresu rozwoju regionalnego. Departamenty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w części dotyczącej EFRR oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w części dotyczącej EFS - realizowały będą zadania związane z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. wybór projektów do dofinansowania;
 3. zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 7. prowadzenie kontroli  realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 8. nakładanie korekt finansowych;
 9. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 10. ewaluacja programu;
 11. monitorowanie postępów realizacji programu;
 12. zapewnienie informacji o programie i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym, a te dalej Instytucjom Wdrażającym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

Kontakt do Instytucji Zarządzającej:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Rozwoju Regionalnego

siedziba: ul. Plebiscytowa 36; 40-037 Katowice
poczta: ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Telefony: +48 (32) 77 99 282; +48 (32) 77 99 175
Fax:  +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

siedziba: ul. Dąbrowskiego 23; 40-037 Katowice
poczta: ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126, +48 32 77 40 127, +48 32 77 40 666, +48 32 77 40 423, + 48 32 77 40 425
Fax: +48 (32) 77 40 402
e-mail: efs@slaskie.pl

3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

siedziba: ul. Dąbrowskiego 23; 40-037 Katowice
poczta: ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Telefony: +48 (32) 77 40 130/232/122/144
Fax: +48 (32) 77 40 196/191
e-mail: efrr@slaskie.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś