Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

25 stycznia br. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) odbyło się spotkanie inaugurujące negocjacje formalne Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 z przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE).

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa (UP) to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. UP odpowiada zarówno na polskie potrzeby rozwojowe, jak i priorytety unijne. Dotyczy 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Inauguracja negocjacji

Głównym tematem dyskusji podczas spotkania był transfer pomiędzy kategoriami regionów w ramach UP 2021-2027 oraz transfer pomiędzy funduszami (EFS+ – FS) w ramach UP 2021-2027, a także zakres geograficzny i model zarządzania Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Uczestnicy omówili stan przygotowania programów regionalnych (w tym realizacji zasady partnerstwa) na lata 2021-2027.

Dzisiejsze wydarzenie poprzedziło wiele spotkań z Komisją Europejską, dzięki którym resort funduszy i polityki regionalnej określił priorytety inwestycyjne, które pokrywają się z unijną wizją w kontekście podziału II transzy instrumentu REACT-EU, m.in. dokonał korekty podziału alokacji, aby sfinansować inwestycje w:

  • ochronę zdrowia (7% środków finansowych),
  • transport niskoemisyjny (27%),
  • efektywność energetyczną (34%)
  • i cyfryzację (32%).

Omówiono również harmonogram negocjacji projektu Umowy Partnerstwa, które zamknęłyby się w cyklu 10 spotkań i pozwoliły na omówienie zakresu wsparcia w poszczególnych celach polityki z uwzględnieniem wszystkich części UP i zagadnień, które ich dotyczą takich jak:

  • uzasadnienie wsparcia,
  • zakres wsparcia,
  • komplementarność i demarkacja
  • czy formy wsparcia.

Jedno spotkanie poświęcone zostanie również tematom horyzontalnym, takim jak sprawy finansowe, zasady horyzontalne, działania informacyjno-promocyjne.

 Image 3 - Inauguracja formalnych negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską

Naszym celem jest jak najszybsze zakończenie prac nad Umową Partnerstwa i rozstrzygnięcie w zasadzie wszystkich kwestii podczas spotkań w ramach negocjacji formalnych Liczymy, że cały proces akceptacji Umowy Partnerstwa uda się zamknąć na początku II kwartału 2022 r. – dodał wiceminister Waldemar Buda

Wiceszef resortu, Waldemar Buda podtrzymał plany transferu środków do lepiej rozwiniętego regionu oraz regionów przejściowych co pozwoli realizować projekty ogólnokrajowe w obszarze nauki, czy ochrony zdrowia.

Zamierzamy dokonać transferu w wysokości 4,1 mld EUR, co stanowi łącznie 7,14% alokacji. Nasze argumenty i uzasadnienie dla proponowanego transferu bazują na dokładnej analizie potrzeb naszych regionów. Jednocześnie dokładaliśmy starań, aby ograniczyć transfery między kategoriami regionów do niezbędnego minimum – mówił Waldemar Buda.

Jednym z priorytetowych punktów w zakresie negocjacji Umowy Partnerstwa jest plan transferu środków pomiędzy funduszami – z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do Funduszu Spójności oraz pomiędzy kategoriami regionów.

Wnioskujemy o dokonanie transferu między-funduszowego w kwocie ok. 2,98 mld euro, co stanowi 20% alokacji początkowej EFS+; a proponowany transfer wynika z realnie ocenionych potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed Polską. Alokacja EFS+ w wysokości 11,6 miliarda euro pozwoli nam odpowiedzieć na potrzeby i zachować zakres wsparcia tego funduszu na poziomie zbliżonym od dotychczasowego. Co więcej, pomimo dokonania transferu z EFS+, środki na finansowanie celów społecznych będą wzrastały w ujęciu ogólnym. Źródłem finansowania inwestycji w tym obszarze będzie m.in. budżet krajowy oraz Krajowy Plan Obudowy – zaznaczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej wspomniała również, że priorytetem strony polskiej jeśli chodzi o zasięg geograficzny jest, aby ze wsparcia FST nie został wykluczony żaden z sześciu polskich regionów węglowych, które podjęły wysiłki na rzecz przygotowania ambitnych planów transformacji tj. Dolnośląski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Śląski i Wielkopolski.

Image 6 - Inauguracja formalnych negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską

Stan przygotowania programów regionalnych oraz wymogi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w okresie programowania 2021-2027 zakończyły spotkanie inaugurujące formalne negocjacje Umowy Partnerstwa. 12 regionów zakończyło konsultacje społeczne programów.

W spotkaniu udział wzięła między innymi Emma Toledano-Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Christopher Todd – szef Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, a także Gelu Calacean – szef Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego i Witold Naturski p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


Fundusze Europejskie 2021-2027
Fundusze Europejskie 2021-2027
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś