Przejdź do treści głównej

Cztery konkursy z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


2018-04-26 15:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił cztery konkursy w ramach działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

 1. RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 dla poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolnośœci do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;

 2. RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 dla poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolnoœści do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;

 3. RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolnoœści do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia;

 4. RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolnośœci do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - RLKS.

Termin naboru: od 30 maja (godz. 0:00:00) do 28 czerwca (godz. 12:00:00) br.

Typy projektów możliwe do realizacji:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie okreśœlenia œścieżki zawodowej (obligatoryjne):

  a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwośœci w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;

  b. kompleksowe i indywidualne pośœrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętnośœci i kompetencji, w tym m.in.:

  a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekœście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie m.in. poprzez wysokiej jakoœści szkolenia.

 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu dośœwiadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

  a.
  nabywanie lub uzupełnianie doœświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętnośœci w zakresie wykonywania danego zawodu m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakośœci Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakośœci Staży i Praktyk;

  b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatnośœć tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

 4. Działania EURES związane z bezpośœrednim śœwiadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:

  a.
  pośœrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne usługi œświadczone w ramach tej sieci, okreśœlone w przepisach Unii Europejskiej.


Pełną treść ogłoszeń o konkursach zamieszczamy w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś