Przejdź do treści głównej

Aktualny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2015-01-09 08:20

Po uzgodnieniach negocjacyjnych z Komisją Europejską, Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 2083/380/IV/2014, zaktualizowany projekt Programu Regionalnego na lata 2014-2020.

W listopadzie, za pośrednictwem elektronicznego systemu komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a instytucjami odpowiedzialnymi za programowanie obecnej perspektywy finansowej, dokument został przekazany do wstępnej oceny Komisji Europejskiej. Po tym, jak w kwietniu br. po raz pierwszy przekazaliśmy Komisji Europejskiej projekt RPO WSL 2014-2020, rozpoczął się proces formułowania uwag do tego dokumentu. We wrześniu, październiku i listopadzie br. odbyły się spotkania bilateralne z przedstawicielami KE, których celem był dalszy proces uzgodnień i negocjacji. W efekcie tych spotkań powstała kolejna wersja RPO WSL 2014-2020.

Najważniejsze kwestie zawarte w dokumencie, zgodne z oczekiwaniami KE dotyczą:

• w zakresie interwencji EFRR, wzmocnienia akcentów na efektywność energetyczną oraz infrastrukturę transportu publicznego, zwiększenia środków na gospodarkę odpadami oraz transport szynowy.

• w zakresie interwencji EFS, zwiększenie alokacji na priorytetach inwestycyjnych związanych ze wsparciem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w obszarze szkolnictwa zawodowego,

• wyodrębnienie celów szczegółowych związanych ze wsparciem dostępności usług społecznych i zdrowotnych

• włączenia kształcenia zawodowego osób dorosłych w zakres wsparcia realizowanego w Osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

• włączenia działań dotyczących outplacementu w zakres wsparcia Osi VII Regionalny Rynek Pracy,

• korekty i dostosowania systemu wskaźników do uwag i wskazówek Komisji Europejskiej oraz weryfikacja wartości bazowych i docelowych wskaźników rezultatu strategicznego, rezultatu bezpośredniego oraz wartości docelowych wskaźników produktu,

• weryfikacji i uzupełnienia wskaźników finansowych oraz wskaźników produktu i ich wartości dla poszczególnych osi priorytetowych w rozdziale dotyczącym Ram Wykonania RPO WSL 2014-2020,

• ograniczenia zastosowania procedury pozakonkursowej w Programie, zgodnie z bezwzględnymi oczekiwaniami Komisji Europejskiej,

• doprecyzowania i uszczegółowienia warunków i kierunkowych zasad wyboru projektów w większości osi priorytetowych Programu,

• doprecyzowania funkcji Związków ZIT/RIT, zgodnie z zapisami Rozporządzeń UE, w tym zamieszczenia opisu w/w instrumentów we wspólnym rozdziale,

• przeformułowania zasad wsparcia dla Lokalnych Grup Działania na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (pośrednie zastosowanie instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność),

• aktualizacji spełnienia warunków ex-ante dla Programu, w tym przygotowania planów działań dla osiągnięcia warunków w obszarach badań i rozwoju, gospodarki odpadami i transportu (do spełnienia na poziomie regionalnym),

• korekty kategorii interwencji w poszczególnych osiach priorytetowych oraz ich wartości kwotowych,

• korekty podziału środków w ramach osi priorytetowych dla OSI Bytom

Ponadto, w dokumencie dokonano niezbędnych modyfikacji w opisach poszczególnych osi priorytetowych m. in. w zakresie celów szczegółowych, opisów priorytetów inwestycyjnych, typów przedsięwzięć planowanych do dofinansowania, list potencjalnych beneficjentów oraz trybów wyboru projektów.

Pomimo, iż nadal trwają prace nad RPO WSL 2014-2020, spodziewamy się, że do końca roku, Komisja Europejska zatwierdzi ostateczny kształt dokumentu. Wtedy też będą możliwe dalsze kroki związane z opracowaniem kolejnych dokumentów i wytycznych znaczących dla przygotowania harmonogramu naboru projektów oraz istotnych dla beneficjentów przygotowujących wnioski o dofinansowanie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś