Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014


2020-12-23 12:51

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W generatorze wniosku o płatność (WNP) wprowadzono mechanizm pozwalający na nawigację i zapis danych bez konieczności przemieszczenia się na początek lub koniec strony w aplikacji. Belka zawierająca przyciski Wstecz, Zapisz, Przejdź dalej oraz Anuluj i wróć do listy WNP jest teraz na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora wniosku o płatność.  Dzięki temu na każdym etapie wprowadzania danych przyciski są dostępne, zwłaszcza tam gdzie liczba wprowadzonych danych wymaga przewijania.

Wizualizacja

Obraz 1. Belka nawigacyjna na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora WNP

W generatorze wniosku o dofinansowanie (WND) wprowadzono mechanizm pozwalający na nawigację i zapis danych bez konieczności przemieszczenia się na początek lub koniec strony w aplikacji. Belka zawierająca przyciski Wstecz, Zapisz, Przejdź dalej oraz Anuluj i wróć do listy WNP jest teraz na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora wniosku o płatność. 
Dzięki temu na każdym etapie wprowadzania danych przyciski są dostępne, zwłaszcza tam gdzie liczba wprowadzonych danych wymaga przewijania.

Wizualizacja

""

Obraz 2. Belka nawigacyjna na stałe ulokowana na dole strony w każdej sekcji generatora WND

W generatorze wniosków o płatność (WNP) w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione zablokowana została możliwość wprowadzenia kwot ujemnych dla dokumentów, które nie zostały oznaczone jako Korekta. Aby umożliwić wprowadzenie kwot ujemnych w polach:

 • Wydatki kwalifikowalne
 • w tym VAT
 • Dofinansowanie

należy w sekcji Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych w wierszu Czy jest to faktura korygująca? oznaczyć Tak. Jeżeli dokument jest oznaczony jako Nie to wprowadzenie znaku „minus” skutkuje pojawieniem się okna z komunikatem o treści:

UWAGA!!!
Wykryto ujemne wartości dla wydatku, gdzie dokument nie ma zaznaczonej faktury korygującej. Sprawdź dane!

Jeżeli kwota nie zostanie przez wprowadzającego skorygowana i nadal zostanie ujemna, to w sekcji Podsumowanie wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WNP o treści:

Błąd: Wykazano ujemne kwoty w ramach dokumentu/dokumentów [nazwa dokumentu] (w zakresie danych dotyczących wydatki kwalifikowalnych, w tym VAT lub Dofinansowanie), który nie został oznaczony jako FV korygująca. Aby wprowadzić kwoty ujemne dla rozliczanego dokumentu, należy w Rejestrze kontraktów / umów / dokumentów księgowych w wierszu Czy jest to faktura korygująca? oznaczyć Tak.

Wizualizacja

Obraz 3. Ostrzegawcze okno modalne podczas próby wprowadzenia ujemnego wydatku w dokumencie, który nie jest oznaczony jako faktura korygująca

Obraz  4. Komunikat blokujący możliwość złożenia WNP wskazujący dokument z wydatkiem ujemnym, który nie jest oznaczony jako faktura korygująca

W celu zabezpieczenia poprawności zapisywanych danych we wnioskach o płatność (WNP) w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi wprowadzono nowe zabezpieczenie. W przypadku kiedy wprowadzono kluczowe zmiany w WNP bez przejścia przez sekcję B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo, to w sekcji Podsumowanie wyświetli się komunikat blokujący możliwość złożenia WNP o treści:

Błąd: Wykryto zmiany, które mają wpływ na automatyczne obliczenia w ramach wniosku o płatność. W celu prawidłowego zaktualizowania wartości i zapisania informacji należy przejść do sekcji B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo

W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy wejść do wskazanej sekcji a następnie od razu do sekcji Podsumowanie.

Wizualizacja

Obraz 5. Komunikat wymuszający przejście do sekcji B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo

Jeżeli we wniosku o dofinansowanie (WND) w sekcji B.6. Pomoc publiczna i/lub de minimis w projekcie zostanie oznaczone TAK przy pytaniach:

 • Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?
 • Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

to aby móc zmienić wybór i zaznaczyć NIE w powyższych pytaniach, należy wcześniej usunąć jeżeli są wypełnione pola Pomoc publiczna/Pomoc de minimis i Beneficjent pomocy w sekcji C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione. Aby zapobiec sytuacji zmiany z TAK na NIE w sytuacji gdzie wymienione pola są wypełnione wprowadzono komunikat blokujący wyświetlany przy polu wyboru.

W przypadku próby zmiany TAK na NIE w pytaniu Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej? to jeśli wypełniono pola Pomoc publiczna/Pomoc de minimis i/lub Beneficjent pomocy w sekcji C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione komunikat brzmi:

"Istnieje co najmniej jeden koszt w sekcji C.2. Planowane koszty, który jest powiązany z pomocą publiczną lub wybrano Beneficjenta pomocy. W celu zmiany ustawienia należy zrezygnować z pomocy publicznej w kosztach oraz zweryfikować montaż finansowy (część D)."

W przypadku próby zmiany TAK na NIE w pytaniu Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis? to jeśli wypełniono pola Pomoc publiczna/Pomoc de minimis i/lub Beneficjent pomocy w sekcji C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione komunikat brzmi:

"Istnieje co najmniej jeden koszt w sekcji C.2. Planowane koszty, który jest powiązany z pomocą de minimis lub wybrano Beneficjenta pomocy. W celu zmiany ustawienia należy zrezygnować z pomocy publicznej w kosztach oraz zweryfikować montaż finansowy (część D)."

Wizualizacja

Obraz 6. Komunikaty blokujące możliwość zmiany Tak na Nie informujący o konieczności wprowadzenia zmian w sekcji C.2. Planowane koszty

W sekcji Personel projektu wprowadzono zabezpieczenie, które nie pozwala na zmianę okresu zaangażowania, jeżeli uzupełnione dni pracy wykraczają poza ten okres.

W przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji Czas pracy wcześniejszy niż data Okres zaangażowania (od),  to pod modyfikowanym błędnie polem pojawia się komunikat:

Uzupełnione dni pracy w sekcji „Czas pracy” wykraczają poza "Okres zaangażowania (od)" - konieczna weryfikacja wprowadzonych danych.

W przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji Czas pracy późniejszy niż data Okres zaangażowania (do),  to pod modyfikowanych błędnie polem pojawia się komunikat:

Uzupełnione dni pracy w sekcji „Czas pracy” wykraczają poza "Okres zaangażowania (do)" - konieczna weryfikacja wprowadzonych danych.

Wizualizacja

Obraz 7. Komunikat w przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji Czas pracy wcześniejszy niż data Okres zaangażowania (od) 

Obraz 8. Komunikat w przypadku, gdy istnieje choć jeden wpis w sekcji Czas pracy późniejszy niż data Okres zaangażowania (do) 

W celu zapewnienia spójności danych w module Personel projektu zablokowana została możliwość edycji numeru PESEL. Aby edytować numer PESEL należy skontaktować się z Opiekunem projektu
i omówić  planowane zmiany. Informuje o tym komunikat o treści:

Zmiana numeru PESEL w przypadku wcześniejszego zapisania danych w przedmiotowym zakresie nie jest możliwa. W przypadku konieczności usunięcia z modułu informacji dotyczących Pracownika lub ich zmiany w zakresie numeru PESEL konieczny jest kontakt z Opiekunem projektu, celem ustalenia szczegółów takiej modyfikacji

Wizualizacja

Obraz 9. Okno edycji danych osoby w sekcji Personel projektu z zablokowanym oknem PESEL oraz komunikatem

W celu zapewnienia spójności danych w module Personel projektu również została zablokowana możliwość edycji numeru PESEL plikiem EXCEL. Aby edytować numer należy każdorazowo skontaktować się z Opiekunem projektu. W przypadku próby wprowadzenia takiej zmiany w oknie modalnym pojawi się komunikat walidacyjny blokujący taką zmianę o treści:

Importowany dokument zawiera błędy!

Błąd: [Wiersz: dotyczący osoby/osób o nr PESEL: xxxxxxxxx, Kolumna: PESEL] Zmiana numeru PESEL w przypadku wcześniejszego zapisania danych w zakresie nie jest możliwa. W przypadku konieczności usunięcia z modułu informacji dotyczących Pracownika lub ich zmiany w zakresie numeru PESEL konieczny jest kontakt z Opiekunem projektu, celem ustalenia szczegółów takiej modyfikacji.

Wizualizacja

Obraz 10. Komunikat walidacyjny podczas próby wprowadzenia zmiany numeru PESEL dla EXCEL

W sekcji Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych wprowadzono nową funkcjonalność, polegająca na klonowaniu dokumentów już wprowadzonych do rejestru.

Przy każdym wprowadzonym dokumencie istnieje możliwość wybrania opcji Klonuj. Po jej wybraniu ukazuje się komunikat:

Czy na pewno sklonować tą pozycję? Nowa pozycja będzie wymagała uzupełnień.

Po potwierdzeniu zostaniemy przeniesieni do utworzonego dokumentu z możliwością dalszej edycji. Polecenie klonowania do nowego arkusza rejestrowanego dokumentu kopiuje dane w zakresie:

 • Rodzaj dokumentu
 • Data umowy / faktury
 • Numer umowy / kontraktu
 • Czy jest to dokument księgowy będący podstawą rozliczeń w WNP?
 • Czy jest to faktura korygująca?
 • Nazwa wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum
 • Rodzaj identyfikatora wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum
 • Identyfikator (NIP/PESEL/Nr.Zagr) wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum
 • Wartość umowy / faktury [netto]
 • Wartość umowy / faktury [brutto]

Uzupełnienia wymagają pola:

 • Nr dokumentu
 • Numer księgowy / ewidencyjny
 • Data zapłaty

Wszystkie pola sklonowanego dokumentu można edytować.

Wizualizacja

Obraz 11. Opcja Klonuj w Rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych

Obraz 12. Potwierdzenie chęci klonowania dokumentu.

Obraz 13. Sklonowane pola dokumentu oznaczone na zielono, na czerwono oznaczone pola wymagające uzupełnienia

W generatorze wniosków o płatność (WNP) dokonano zmian w sekcji F. Mierzalne wskaźniki projektu. Dodano kolumnę z uszczegółowieniem, czy we wniosku o dofinansowanie wskaźnik jest zdefiniowany z podziałem na płeć K/M. Zaznaczenie checkboxa informuje o takim podziale, zaś brak oznaczenia checkbox wskazuje na brak podziału na K/M. Obecnie dla wskaźników produktu prezentuje się jedna kolumna, zaś dla wskaźników rezultatu dwie osobne kolumny K/M, odpowiednio dla wskaźników bazowych oraz dla wskaźników docelowych.

Powyższe zmiany mają również odzwierciedlenie w widoku w generowanym pliku pdf.

Wizualizacja

Obraz 14. Nowe kolumny w sekcji F. Mierzalne wskaźniki projektu w generatorze WNP

Obraz 15. Nowe kolumny w sekcji F. Mierzalne wskaźniki projektu w pliku PDF

Wprowadzono zmianę prezentacji okresów rozliczeniowych w harmonogramie składania wniosków o płatność. Dotychczas widoczna była data z pola Okres do, obecnie zmieniono etykietę pola na  Okres rozliczeniowy od - do  i widoczne są obie daty wyznaczające ten okres. Zmiany dotyczą tylko wydruku PDF, widok w aplikacji i zakres uzupełnianych danych pozostał niezmieniony.

Wizualizacja

Obraz 16. Widok okresów rozliczeniowych w pliku PDF po zmianach

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś