Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-04-29 [00:00:00] do 2016-05-31 [15:30:00]
Oś priorytetowa
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie
5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
2 145 600,00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ROZOWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ V, DZIAŁANIA 5.5

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Katowicach

  1. Ligonia 46 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

obejmujący typ projektu:

  1. Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Organizacje pozarządowe.

 

W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie:                 2 145 600 PLN [1], tj. 500 000 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie:                 2 145 600 PLN [2], tj. 500 000 EUR

Kwota wsparcia wkładu własnego                                  
z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)                                 Nie dotyczy

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 107 280 PLN      

 

Wartość projektu:                                                       
(min/max jeśli dotyczy)                                                  50 000 000 EUR

Poziom dofinansowania projektu:                              
(max/min jeśli dotyczy)                                                  Max 85 %

Kwota dofinansowania projektu:                              
(max/min jeśli dotyczy)                                                  Wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs

Poziom wkładu własnego:                                         
(min, max. jeśli dotyczy)                                                 Min 15%

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zasadami działania systemu informatycznego.


Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres:
punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.Załącznik:

Regulamin konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,2912 PLN

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, gdzie 1 EUR = 4,2912 PLN

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2016-03-30


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś