Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2018-05-30 [07:00:00] do 2018-10-31 [12:00:00]
Oś priorytetowa
6. Transport
Działanie
6.2. Transport kolejowy

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
273 468 000,00

Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1113/259/V/2018 z dnia 22.05.2018r. – nastąpiły zmiany w pakietach aplikacyjnych poprzez wprowadzenie w regulaminach zapisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pierwotne załączniki zostały zastąpione zaktualizowanymi.
Data publikacji : 25.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18 w ramach Osi Priorytetowej VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy - Typ 2 Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych.

Informacje o konkursie

Terminy:

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.05.2018  (od godziny 7:00:00).
 1. Termin, do którego można składać wnioski - 31.10.2018 (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu

   Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu

 

 1. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu- kwiecień 2019, orientacyjny czas trwania oceny projektów 6 miesięcy

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 2. PKP PLK S.A.

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego[1] oraz wynikające z Planu rozwoju kolei w województwie śląskim – Dokumencie wdrożeniowym do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 12.3 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 929/254/V/2018 z 24.04.2018 r.)

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

273 468 000,00 PLN[2]

65 000 000 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]:

 

273 468 000,00 PLN[3] 

65 000 000 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)

 

Nie dotyczy

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie  (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

 

 

Poziom dofinansowania projektu

- środków UE

- środków BP (nie dotyczy)

 

Wartość projektu:

[minimalna wartość projektu - jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu - jeśli dotyczy]

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Nie ustala się minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie:

Nie dotyczy

Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie:

 Nie dotyczy

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może ulec zwiększeniu przed rozstrzygnięciem konkursu o ile dostępne są środki w działaniu/ poddziałaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308, +48 32 77 40 301
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Dokument dostępny pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/dokument/kontrakt_terytorialny_dla_wojewodztwa_slaskiego_09072015 

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.03.2018 r., gdzie 1 EUR  = 4,2072 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.03.2018 r., gdzie 1 EUR  = 4,2072 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś