Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-02-28 [00:00:00] do 2017-04-28 [12:00:00]
Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie:
4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
157 671 652,00

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z sierpnia 2017 r. na wrzesień 2017 r.

                                                                                                                                                                          data publikacji: 30.08.2017

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych Instytucjach Organizujących Konkurs (IOK), Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków,  przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej.  Aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  data publikacji: 26.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020


Zarząd Województwa Śląskiego

z siedzibą w Katowicach

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałania 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkursInstytucja Organizująca Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul.
Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs

Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

a) Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.
b) Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego.


Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

a) Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;

b) Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;

c) Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Dofinansowanie otrzymać mogą tylko zadania związane z budową i przebudową liniowej infrastruktury tramwajowej oraz zakupem taboru tramwajowego zlokalizowane poza obszarem subregionu centralnego.

Przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.5.3 muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej, plany rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, studia transportowe, Strategie ZIT/ RIT lub inne dokumenty zawierające elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28.02.2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 28.04.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów.

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2662/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Wrzesień 2017 r.


Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

157 671 652 PLN[1] tj. 35 720 000 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

157 671 652 PLN[2] tj. 35 720 000 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

Nie dotyczy

 

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

 

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

 

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

15%

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-12-2016, gdzie 1 EUR = 4,4141 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-12-2016, gdzie 1 EUR = 4,4141 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Data opublikowania: 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-15


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś