Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT


2017-03-30 13:25

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania w konkursie z poddziałania: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT  RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16, równoczesnie zwiększył kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów.

Alokacja konkursu, wynosząca po zwiększeniu 15 549 459,78 zł, pozwoliła na dofinansowanie 10  projektom, które uzyskały pozytywną  ocenę merytoryczną

Przypomnienie dotyczące założeń do konkursu:
Na co? ⇒ Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dla kogo ⇒ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Jaka jest forma wsparcia? ⇒dotacja bezzwrotna, max 95% wydatków kwalifikowalnych.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej i w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś