Przejdź do treści głównej

*Postęp realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie danych z SL 2014, stan na 25 listopada 2018 r.

Nowoczesna gospodarka


nowoczesna gospodarka_na niebieskim
31 - wspartych przedsiębiorstw

Cyfrowe Śląskie


cyfrowe slaskie_na niebieskim
15- wspartych podmiotów realizujące zadania publiczne przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych (TIK)

Konkurencyjność MŚP


wzmocnienie konkurencyjnosci msp_na niebieskim
222 - wspartych przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna


efektywnosc energetyczna_na niebieskim
301 - zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
24 - wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
11,93 MW - dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych


Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów


ochrona srodowiska_na niebieskim
23 - doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
60,47 km - sieci kanalizacji sanitarnej

Transport


transport_na niebieskim
12 - zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich

Regionalny rynek pracy


regionalny rynek pracy_na niebieskim
27 935 - osób bezrobotnych objętych wsparciem (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


regionalne kadry oparte na wiedzy_na niebieskim
27 883 - osób pracujących, objętych wsparciem (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Włączenie społeczne


wlaczenie spoleczne_na niebieskim
19 768 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego


wzmocnienie potencjalu edukacyjnego_na niebieskim

47 599 - uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

2 282 - uczniów objętych wsparciem ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, uczestniczących w stażach i praktykach

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna


Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

3,45 ha - powierzchni obszarów objętych rewitalizacją

Infrastruktura edukacyjna


infrastruktura edukacyjna_na niebieskim
4 888 - korzystających z dofinasowanych placówek edukacyjnych i opieki nad dziećmi

30 - wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

Mapa projektów


Odnosnik do Mapy projektów

Dotychczasowe projekty zrealizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

*Realizacja - wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność (EFS- wnioski o płatność pośrednią i końcową. EFRR- wnioski o płatność końcową).
Opracowanie własne RR-RRF na podstawie danych z SL2014 stan na 25 listopada 2018 r.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś