Przejdź do treści głównej

*Postęp realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie danych z SL 2014, stan na 31 stycznia 2019 r.

Nowoczesna gospodarka


nowoczesna gospodarka_na niebieskim
38 - wspartych przedsiębiorstw

Cyfrowe Śląskie


cyfrowe slaskie_na niebieskim
25 - wspartych podmiotów realizujące zadania publiczne przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych (TIK)
1964 – zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Konkurencyjność MŚP


wzmocnienie konkurencyjnosci msp_na niebieskim
314 - wspartych przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna


efektywnosc energetyczna_na niebieskim
154 - zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
12 - wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
175,04 MW - dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej i cieplnej w warunkach kogeneracji


Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów


ochrona srodowiska_na niebieskim
34 - doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
8,16 km - sieci wodociągowej
6 ha - powierzchni zrekultywowanych gruntów

Transport


transport_na niebieskim
12 - zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich
3,8 km - długość nowych dróg

Regionalny rynek pracy


regionalny rynek pracy_na niebieskim
29 937  - osób bezrobotnych objętych wsparciem (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


regionalne kadry oparte na wiedzy_na niebieskim
31 735 - osób pracujących, objętych wsparciem (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Włączenie społeczne


wlaczenie spoleczne_na niebieskim
20 792 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna


Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

52 – wspartych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego


wzmocnienie potencjalu edukacyjnego_na niebieskim

51 122 - uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie

3 531 - uczniów objętych wsparciem ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Infrastruktura edukacyjna


infrastruktura edukacyjna_na niebieskim
7 625 - korzystających z dofinasowanych placówek edukacyjnych i opieki nad dziećmi

27 - wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej

Mapa projektów


Odnosnik do Mapy projektów

Dotychczasowe projekty zrealizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

*Realizacja - wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność (EFS- wnioski o płatność pośrednią i końcową. EFRR- wnioski o płatność końcową).
Opracowanie własne RR-RRF na podstawie danych z SL2014 stan na 31 stycznia 2019 r.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś