Przejdź do treści głównej

*Postęp realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie danych z SL 2014, stan na 31 grudnia 2018 r.

Nowoczesna gospodarka


nowoczesna gospodarka_na niebieskim
36 - wspartych przedsiębiorstw

Cyfrowe Śląskie


cyfrowe slaskie_na niebieskim
24- wspartych podmiotów realizujące zadania publiczne przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych (TIK)

Konkurencyjność MŚP


wzmocnienie konkurencyjnosci msp_na niebieskim
301 - wspartych przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna


efektywnosc energetyczna_na niebieskim
308 - zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
25 - wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
13,98 MW - dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych


Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów


ochrona srodowiska_na niebieskim
34 - doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
105,64 km - sieci kanalizacji sanitarnej
118,8 ha - powierzchni zrekultywowanych gruntów

Transport


transport_na niebieskim
12 - zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich
21,97 km - długość nowych dróg

Regionalny rynek pracy


regionalny rynek pracy_na niebieskim
28 759 - osób bezrobotnych objętych wsparciem (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


regionalne kadry oparte na wiedzy_na niebieskim
31 089 - osób pracujących, objętych wsparciem (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Włączenie społeczne


wlaczenie spoleczne_na niebieskim
20 406 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna


Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

26,58 ha - powierzchni obszarów objętych rewitalizacją

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego


wzmocnienie potencjalu edukacyjnego_na niebieskim

49 910 - uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

3 228 - uczniów objętych wsparciem ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, uczestniczących w stażach i praktykach

Infrastruktura edukacyjna


infrastruktura edukacyjna_na niebieskim
9 772 - korzystających z dofinasowanych placówek edukacyjnych i opieki nad dziećmi

42 - wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

Mapa projektów


Odnosnik do Mapy projektów

Dotychczasowe projekty zrealizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

*Realizacja - wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność (EFS- wnioski o płatność pośrednią i końcową. EFRR- wnioski o płatność końcową).
Opracowanie własne RR-RRF na podstawie danych z SL2014 stan na 31 grudnia 2018 r.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś