Przejdź do treści głównej

Postęp realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie danych z SL 2014, stan na 31 lipca 2018 r.

Nowoczesna gospodarka


nowoczesna gospodarka_na niebieskim
23 - wsparte przedsiębiorstwa

Cyfrowe Śląskie


cyfrowe slaskie_na niebieskim
4 - wsparte podmioty realizujące zadania publiczne przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych (TIK)

Konkurencyjność MŚP


wzmocnienie konkurencyjnosci msp_na niebieskim
188 - wspartych przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna


efektywnosc energetyczna_na niebieskim
298 - zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
17 - wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
4,87 MW - dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych


Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów


ochrona srodowiska_na niebieskim
18 - doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof

Transport


transport_na niebieskim
12 - zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich

Regionalny rynek pracy


regionalny rynek pracy_na niebieskim
25 152 - osób bezrobotnych objętych wsparciem (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


regionalne kadry oparte na wiedzy_na niebieskim
11 289- osób pracujących, objętych wsparciem (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Włączenie społeczne


wlaczenie spoleczne_na niebieskim
16 835 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego


wzmocnienie potencjalu edukacyjnego_na niebieskim

38 272 - uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

1 488 - uczniów objętych wsparciem ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, uczestniczących w stażach i praktykach

Infrastruktura edukacyjna


infrastruktura edukacyjna_na niebieskim
3 868 - korzystających z dofinasowanych placówek edukacyjnych i opieki nad dziećmi

14 - wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

Mapa projektów


Odnosnik do Mapy projektów

Dotychczasowe projekty zrealizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Realizacja - wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność (EFS- wnioski o płatność pośrednią i końcową. EFRR- wnioski o płatność końcową).

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś