Przejdź do treści głównej

wdrazanie_20072020

Nowoczesna gospodarka


nowoczesna gospodarka_na niebieskim
36 - przedsiębiorstwa otrzymujących dotację

Cyfrowe Śląskie


cyfrowe slaskie_na niebieskim
56 - wspartych podmiotów realizujące zadania publiczne przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych (TIK)

Konkurencyjność MŚP


wzmocnienie konkurencyjnosci msp_na niebieskim
474 - wspartych przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna


efektywnosc energetyczna_na niebieskim
247 - zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
26 - wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
24,44 MW - dodatkowej możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych


Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów


ochrona srodowiska_na niebieskim
73 - doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
145,99 km - sieci sanitarnej
124,13 ha - powierzchni zrekultywowanych gruntów

Transport


transport_na niebieskim
8 - zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich
29,23 km - długość nowych dróg

Regionalny rynek pracy


regionalny rynek pracy_na niebieskim
80 924 - osób bezrobotnych objętych wsparciem (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


regionalne kadry oparte na wiedzy_na niebieskim
93 908 - osób pracujących, objętych wsparciem (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Włączenie społeczne


wlaczenie spoleczne_na niebieskim
58 218 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna


Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

83 – wspartych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

20,97 ha– powierzchni obszarów zrewitalizowanych

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego


wzmocnienie potencjalu edukacyjnego_na niebieskim

214 442 - uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie

13 384 - uczniów objętych wsparciem ze szkół i placówek kształcenia zawodowego, uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Infrastruktura edukacyjna


infrastruktura edukacyjna_na niebieskim
25 598 - korzystających z dofinansowanych placówek edukacyjnych i opieki nad dziećmi

80 - wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

Mapa projektów


Odnosnik do Mapy projektów

Dotychczasowe projekty zrealizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

*Realizacja - wartości wskaźników na podstawie wniosków o płatność (EFS- wnioski o płatność pośrednią i końcową. EFRR- wnioski o płatność końcową).
Opracowanie własne RR-RRF na podstawie danych z SL2014 stan na 1 lipca 2020 r.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś