Przejdź do treści głównej

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji


2018-04-12 10:52

11 kwietnia weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zaktualizowany dokument znajduje się tutaj.

Najważniejsze zmiany to:

Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

  • standardy dostępności dla EFSiI – włączenie standardów jako załącznika nr 2 do Wytycznych oraz uaktualnienie zapisów dotyczących systemu wdrażania programów operacyjnych w związku z tą zmianą, uzupełnienie warunków dla produktów nieobjętych standardem dostępności;
  • w zakresie neutralności produktów – odejście od neutralności projektów na rzecz neutralności produktów projektu, zdefiniowanie, kiedy zasada dostępności nie dotyczy danego produktu;
  • w zakresie wyboru projektów – wprowadzenie wymogu wykazania we wniosku o dofinansowanie pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  • w zakresie sekcji: kontroli; ewaluacji; monitoringu i sprawozdawczości; informacji i promocji – zmiany doprecyzowujące.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn:

  • w zakresie kryteriów wyboru projektów – doprecyzowanie zasad stosowania neutralności w projektach współfinansowanych z EFRR i FS;
  • w zakresie sekcji ewaluacja i załącznika nr 1 – zmiany doprecyzowujące i techniczne.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn proszę przesyłać na adres: agata.wozniak@slaskie.pl.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś