Przejdź do treści głównej

Zmiany regulaminów wszystkich naborów ogłoszonych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2022-03-28 13:08

17 marca 2022 roku wprowadziliśmy zmiany regulaminów wszystkich naborów ogłoszonych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynikające ze zmian wzorów umów/decyzji/porozumienia. Zmiana dopuszcza możliwość zwiększenia dofinansowania dla wydatków objętych pomocą publiczną, pod warunkiem, iż pozostanie to w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Możliwość dopuszczenia zwiększenia dofinansowania dla wydatków objętych pomocą publiczną, dla której nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty dotyczy wydatków objętych pomocą udzieloną w szczególności w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;
  • Decyzję Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Szczegółowe zasady dot. możliwości uzyskania zwiększonego dofinansowania zawarte są w Przewodniku dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś