Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF od 18 stycznia 2022 r.


2022-01-13 15:00

Co nowego?

Planujemy zmiany w dokumentacji rekrutacyjnej dla projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim już od najbliższego naboru  18 stycznia 2022 r.

Zakres zmian:

1. w zakresie regulaminu naboru:

• aktualizacja słownika pojęć w oparciu o aktualne zapisy  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
• dostosowanie zapisów Regulaminu do zmiany platformy elektronicznej służącej przekazywaniu fiszek wniosków z SEKAP na ePUAP;
• doprecyzowanie wymagań wobec uczestnika projektu (pracownika), tj. wymóg otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę;
• doprecyzowanie, iż w przypadku powtórnej wysyłki fiszki do danego Operatora w danym naborze przez tego samego Przedsiębiorcę, żadna z fiszek nie zostanie uwzględniona, a Operator odrzuca wszystkie fiszki złożone w danym naborze przez Przedsiębiorcę;
• określenie ścieżki postępowania dla ostatniego naboru fiszek, w przypadku kiedy nastąpiło uwolnienie oszczędności w danym projekcie;
• zakres dokumentów zgłoszeniowych weryfikowanych przez Operatora PSF został rozszerzony o oświadczenie dotyczące podatku VAT;
• rozszerzono zakres procedury odwoławczej o pozostawienie dokumentów zgłoszeniowych bez rozpatrzenia;
• doprecyzowano, że wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia odwołania Operator przesyła do WUP również Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy;
• wprowadzono zapis o zawieszeniu biegu terminu na rozpatrzenie odwołania przez WUP na czas oczekiwania na dodatkowe dokumenty bądź wyjaśnienia od Operatora i/lub Przedsiębiorcy;
• katalog kosztów niekwalifikowalnych w usługach rozwojowych został dostosowany do zapisów Wytycznych;
• doprecyzowano kwestie ujmowania podatku VAT w kartach usług rozwojowych i umowie dofinansowania usługi rozwojowej oraz dodanie Instrukcji w tym zakresie, stanowiącej załącznik nr 18 do Regulaminu naboru.

2. w zakresie wzoru umowy o dofinansowanie usług rozwojowych:

• aktualizacja słownika pojęć w oparciu o aktualne zapisy Wytycznych;
• doprecyzowanie wymagań wobec uczestnika projektu (pracownika), tj. wymóg otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę;
• katalog kosztów niekwalifikowalnych w usługach rozwojowych został dostosowany do zapisów Wytycznych.

3. we wzorze formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy: 

• dodano załącznik: Oświadczenie dotyczące podatku VAT.

Podstawa zmian:

Planowane zmiany wynikają przede wszystkim z:

• aktualizacji Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim (przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 37/304/VI/2022 z dnia 12 stycznia br.),

• dostosowania dokumentacji do obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

oraz ze zmiany platformy elektronicznej służącej przekazywaniu fiszek wniosków z SEKAP na ePUAP.

Finalna wersja dokumentacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP Katowice oraz Operatorów PSF po jej zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący PSF.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś