Przejdź do treści głównej

Zmiana zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-20 12:22

Informujemy, iż 10 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 841/112/V/2016, zmianie uległy zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto. Zgodnie z Przewodnikiem dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 – dokumentem który stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, nakłada się na beneficjentów następujące obowiązki dla tego typu zamówień (pkt 7.5 „Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł netto”):

1. W przypadku wydatków o wartości do 50 tys. zł netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) beneficjent jest zobowiązany do:

a. upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty .

b. wybrania najkorzystniejszej oferty oraz poniesienia wydatku w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Beneficjent zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonego postępowania (sposobu w jaki wybrany został wykonawca/dostawca) np. notatka z rozeznania cenowego, potwierdzenie rozesłania zaproszeń do składania ofert do trzech potencjalnych wykonawców, pisemne uzasadnienie wyboru oferty.

2. W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia określonych w pkt 1 lit a i b, właściwa instytucją będąca stroną umowy uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne.

3. W przypadku, gdy po udokumentowanym procesie rozeznania rynku okaże się, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę 50 000 zł netto, wówczas beneficjent nie może wybrać takiej oferty, pod rygorem uznania całego wydatku za niekwalifikowalny. W tej sytuacji beneficjent powinien przeprowadzić ponowne postępowanie.

Największą zmianą wobec dotychczasowej praktyki jest więc obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej beneficjenta dla każdego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto. Dotychczasowa praktyka zwalniała z tego obowiązku zamówienia o wartości mniejszej niż 20 000 zł netto.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż dla zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto (zasada konkurencyjności wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), istnieje obowiązek opisu przedmiotu zamówienia poprzez nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (pkt 6.5.1-2).Taryfikator w poz. 22 „Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia” przewiduje 10% korektę za „Brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień”. Uwaga ta zamieszczona jest w kolumnie dotyczącej korekt finansowych niezwiązanych z ustawą Prawo zamówień publicznych – a więc dotyczy zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (czyli o wartości przekraczającej 50 000 zł netto).

 Informujemy także, iż w par. 15 umowy o dofinansowanie projektu dodany zostały ust. 6 dotyczący konfliktów interesów:

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowanie ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP oraz beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, lecz przeprowadzone na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś