Przejdź do treści głównej

Zmiana zapisów dokumentów pakietu aplikacyjnego dla konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2017-12-29 10:46

Zmieniliśmy zapisy dokumentów pakietu aplikacyjnego: Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku oraz Listy obowiązkowych załączników dla konkursu nr  RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w zakresie dotyczącym dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.


Zamiana dotyczy następujących dokumentów:

  • zaświadczenia/informacji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 odnośnie wpływu realizowanego projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000,
  • kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub stosownego dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja umorzenia postępowania,
  • zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
  • zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Obowiązek przedłożenia wskazanych dokumentów (zaświadczeń pozyskiwanych od właściwych instytucji) zastąpiono obowiązkiem złożenia przez Beneficjenta odpowiednich oświadczeń.

Poniżej znajduje się wykaz zmian w dokumentach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś