Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań ewaluacyjnych


2019-06-05 13:22

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych:


Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna

Cel badania:

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna RPO WSL 2014-2020, w tym stopnia osiągnięcia ich celów szczegółowych.
  2. Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania dla obu osi priorytetowych.

Oczekiwany efekt ewaluacji:

Zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze edukacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel badania:

Ocena zaangażowania podmiotów III sektora w realizację celów RPO WSL 2014-2020 oraz jakości działań przez nich realizowanych poprzez:

  1. analizę potencjału oraz potrzeb podmiotów III sektora;
  2. analizę aktywności i skuteczności podmiotów III sektora w aplikowaniu i realizacji projektów dofinansowanych z RPO WSL 2014-2020;
  3. analizę czynników zachęcających oraz utrudniających aktywność i realizację projektów realizowanych przez podmioty III sektora.

Oczekiwany efekt ewaluacji:

Zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć udział podmiotów III sektora w wykorzystaniu środków z RPO WSL oraz podnieść jakość projektów realizowanych przez te podmioty. Ponadto wyniki badania powinny wskazać również takie rozwiązania, które mogłyby zostać zaimplementowane w przyszłej perspektywie finansowej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś