Przejdź do treści głównej

Możesz otrzymać do 300 000 euro na promocję polityki spójności UE – zaproszenie do składania wniosków


2018-06-06 10:50

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków, w ramach którego potencjalni beneficjenci otrzymają wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z polityką spójności UE.

Cel zaproszenia

Wyłonienie potencjalnych beneficjentów, którzy podejmą się przygotowania samodzielnych i spójnych zestawów działań informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej.

Beneficjenci otrzymają wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie wszelkich materiałów i treści związanych z polityką spójności UE, przy poszanowaniu ich całkowitej niezależności redakcyjnej.

Cele szczegółowe:

 • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;

 • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;

 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;

 • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Co powinien zawierać wniosek?

We wnioskach powinna znaleźć się:

ilustracja i ocena roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych oraz przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym.

Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:

 • pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;

 • pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;

 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;

 • pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;

 • wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

Narzędzia i działania wchodzące w zakres projektów powinny być ze sobą połączone i charakteryzować się przejrzystą koncepcją oraz jasno określonymi wynikami do osiągnięcia. Działania powinny opierać się na podejściu regionalnym oraz wywierać znaczący wpływ, który będzie możliwy do zmierzenia przy użyciu odpowiednich wskaźników.

Wnioski będą oceniane w oparciu o cztery podstawowe krytera:

 1. Adekwatność i przyczynianie się zastosowanego środka do spełnienia celów niniejszego zaproszenia:
  - adekwatność celów wniosku w stosunku do celów zaproszenia,
  - adekwatność rodzajów zastosowanych działań w odniesieniu do regionów,
  - innowacyjny charakter projektu względem otoczenia komunikacyjnego,
  - analiza środka informacyjnego w odniesieniu do docelowych odbiorców,
  - wartość dodana w stosunku do istniejących inicjatyw w regionach Europy.

 2. Zasięg i skuteczność środka:
  - konkretne, osiągalne i możliwe do zmierzenia cele,
  - możliwość maksymalizacji dotarcia do docelowych odbiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, multiregionalnym i krajowym,
  - skuteczność proponowanych metodologii służących osiagnięciu celu niniejszego zaproszenia,
  - planowana reklama działań oraz metody rozpowszechniania wyników,
  - środki monitorowania postępów,
  - metodologia oceny ex post
  - możliwość kontynuowania projektu poza wnioskowanym okresem wsparcia UE.

 3. Efektywność środka:
  - opłacalność pod względem proponowanych zasobów - z uwzględnieniem oczekiwanych kosztów i wyników.

 4. Organizacja zespołu projektu i jakość zarządzania projektem:
  - jakość proponowanych mechanizmów koordynacji, systemów kontroli jakości i rozwiązania zarządzania ryzykiem,
  - jakość podziału zadań względem realizacji działań proponowanego środka informacyjnego.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcy (główny i współwnioskodawcy, jak również podmioty powiązane) muszą być podmiotami prawnymi, które posiadają siedzibę i zostały zarejestrowane w państwie członkowskim UE.

Przykłady kwalifikujących się wnioskodawców:

 • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
 • organizacje non-profit;
 • uniwersytety i instytucje edukacyjne;
 • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
 • stowarzyszenia oznaczeniu europejskim;
 • podmioty prywatne;
 • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności zgodnie z art.123 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r.

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków, nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.

Ponadto wnioskodawca (główny i współwnioskodawcy) oraz podmioty powiązane muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego (dotyczących odpowiednio wykluczenia i odrzucenia z postępowania).

Wnioskodawca (główny i współwnioskodawcy) musi posiadać kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do zrealizowania proponowanego działania informacyjnego, a także stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności w okresie realizacji projektu lub w roku, na który dotacja jest przyznana, oraz w celu uczestniczenia w finansowaniu projektu.

Budżet i harmonogram

Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych objętych niniejszym zaproszeniem szacuje się na 5 000 000 EUR. Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 300 000 EUR. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80% rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty z własnych zasobów.

Wnioski o dotacje należy złożyć do 28 czerwca 2018 roku.
Ogłoszenie wyników naboru powinno nastąpić w październiku 2018 roku. Natomiast na przełom grudnia 2018 i stycznia 2019 r. planowane jest podpisanie z projektodawcami umów o udzielenie dotacji.
Maksymalny czas trwania projektów powinien wynieść 12 miesięcy.


Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje na temat niniejszego zaproszenia można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem: http://http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Wnioski muszą spełniać wymogi określone we wspomnianych wyżej wytycznych dla wnioskodawców.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś