Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2021-05-13 15:13

Badanie ewaluacyjne

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”.

Cel badania

Celami badania są:

  1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej IV.
  2. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji w ramach Osi Priorytetowej IV.
  3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do OP IV.
  4. Wskazanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują wsparcie w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru

Przetarg nieograniczony.

Szczegóły

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś