Przejdź do treści głównej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego


2020-06-18 09:39

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego:


Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Cel badania:

Celem badania jest ocena wsparcia udzielonego w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy w ramach RPO WSL 2014-2020.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez:

  1. ocenę dotychczasowych efektów ww. wsparcia,
  2. ocenę możliwości osiągnięcia założonych wartości wskaźników docelowych określonych dla ww. wsparcia,
  3. wskazanie kierunków i rozwiązań dotyczących wsparcia w obszarze rynku pracy w okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej oraz obecnej sytuacji na rynku pracy.


Oczekiwany efekt ewaluacji:

Zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość oferowanego wsparcia w obszarze rynku pracy w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje znajdziesz w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś