Przejdź do treści głównej

Zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- umowa podstawowa oraz umowa- kwoty ryczałtowe


2017-04-04 08:26

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (umowa podstawowa) oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe).

Najbardziej istotne zmiany we wzorach umów:

Rezygnacja z załączników do umowy, które stanowią jedynie wzory formularzy oraz wyjaśniają kwestie techniczne, które Beneficjent zobowiązany jest stosować podczas realizacji projektu. Przedmiotowe załączniki zostały wskazane w § 4 ust. 6 (umowa podstawowa) oraz § 3 ust. 6 (umowa ryczałtowa) jako niezbędne wzory formularzy do realizacji projektu. Po zmianie w umowie pozostały jedynie 4 niezbędne załączniki do umowy:

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Harmonogram składania wniosków o płatność.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
 4. Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Działania/Poddziałania...

W związku z powyższym Beneficjent zobowiązany jest stosować zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl/repo/ obowiązujące instrukcje oraz wzory formularzy niezbędne do realizacji projektu w szczególności:

 • Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych.
 • Wzór miesięcznego harmonogramu udzielanych w ramach projektu form wsparcia.
 • Wzór oświadczenia uczestnika projektu.
 • Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020.
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
 • Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Zmiany dotyczące umowy podstawowej:

 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zmienione zostały zapisy w zakresie konkurencyjności wydatków.
 2. Dodano zapis dotyczący monitorowania wskaźników horyzontalnych.

Zmiany dotyczące obu umów:

 1. Zmienił się § 17 w umowie podstawowej oraz § 14 w umowie ryczałtowej, dotyczące obowiązku Beneficjenta do zachowania trwałości Projektu.
 2. Dodano rozdział pn. "Oświadczenia".
 3. Umowy sporządzane są w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Beneficjenta, drugi dla IZ.

Wzory umów znajdą Państwo w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami (umowa podstawowa) i (umowa ryczałtowa).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś