Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zaakceptowane zmiany w Programie Regionalnym na lata 2014-2020


2020-04-09 11:04

Z uwagi na konieczność podjęcia działań ułatwiających wykorzystanie funduszy europejskich na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę zarząd województwa przystąpił do pilnych zmian RPO WSL 2014-2020.

Błyskawiczne działania

8 kwietnia br. zarząd województwa uchwalił zmiany w Programie i przekazał je do Komisji Europejskiej, która  w tym samym dniu wydała decyzję o akceptacji zmian w dokumencie.

W wyniku wyjątkowego trybu pracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Komitetem Monitorującym RPO WSL, a także determinacji władz i pracowników samorządu województwa ten proces został przeprowadzony bardzo sprawnie. Wielkopolskie, Łódzkie i Śląskie to trzy województwa, które jako pierwsze formalnie przeszły ten proces.

Zmiany w RPO

Efektem przyjętych zmian w Programie Regionalnym jest przekierowanie 75 mln euro czyli ponad 320 mln zł na działania służące do walce z epidemią i jej skutkami w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Zwiększenie środków nastąpiło na osiach:

  • Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna – zwiększenie o 23,7 mln euro,
  • Włączenie społeczne – zwiększenie o 14,9 mln euro,
  • Konkurencyjność MSP – zwiększenie o 33 mln euro.

Wsparcie dla szpitali

Te zmiany pozwoliły na dalsze decyzje zarządu województwa o przyjęciu listy 27 szpitali, które w trybie nadzwyczajnym otrzymają wsparcie z EFFR na wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do niesienia pomocy pacjentom dotkniętym epidemią. Szpitale otrzymają dofinansowanie na poziomie ok. 95% kosztów kwalifikowalnych. Łączna kwota dofinansowania to ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł to wkład budżetu państwa. Środki unijne z EFS również przekazywane w trybie nadzwyczajnym pozwolą na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych, a także testów i odczynników do badania próbek. Te zakupy uzyskają 100% wsparcia, a kwota jaka jest przeznaczona na ich sfinansowanie to ok. 88 mln zł. W tym przypadku 11,7 mln zł to wkład z budżetu państwa.

Zakres projektów został uzgodniony zarówno z Komisją Europejską, jak i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast metodologia doboru jednostek uwzględniała podmioty, które decyzją Wojewody Śląskiego zostały postawione w stan podwyższonej gotowości, a także realizują kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19 zadania polegające na udzielaniu specjalistycznych świadczeń medycznych. Całość wsparcia dla sektora służby zdrowia, pochodząca zarówno ze środków UE, jak i budżetu państwa na walkę z COVID-19 to ponad 195,4 mln zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Obecnie przyjęte zmiany w RPO WSL pozwoliły również na sprawne przekierowane środków dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacji, jak i w formie instrumentów zwrotnych.

W najbliższych dniach w ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, działania 3.2. Innowacje w MŚP zarząd województwa zaplanował dodatkowy nabór projektów.  Kwota wsparcia przeznaczona na konkurs to ponad 76 mln zł. Celem wsparcia będzie przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach konkursu wspierane będą także inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności oraz przyczyniające się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków planowany jest na 20 kwietnia 2020 r. O szczegółach naboru będziemy informować już wkrótce.

Śląski pakiet dla gospodarki

Udogodnienia jakie wynikają z przyjętych zmian w RPO WSL są elementem śląskiego pakietu dla gospodarki, przygotowanego przez Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego. Szczegóły pakietu oraz telefony kontaktowa z konsultantami są dostępne na stronie:

Śląski pakiet dla gospodarki

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś