Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

WUP ogłosił nabór na podziałanie 7.1.3


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2015-07-16 12:51

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (40-048) ul. Kościuszki 30, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

  • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych    umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:

  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
    i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
  • wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:

  • pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej. 

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs:

36 256 338,50 PLN

Wartość dofinansowania (95,00%):

34 443 521,57 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS (85,00%):

30 817 887,73 PLN

W tym budżet państwa (10,00%):

4 3 625 633,85 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza:

5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 1 812 816,92 PLN

Minimalna wartość projektu to 500 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Poziom dofinansowania wynosi 95,00%

Poziom wkładu własnego 5,00%

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 17.08.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać do Instytucji Organizaującej Konkurs w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP dostępnej pod adresem: http://www.sekap.pl lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:   http://www.epuap.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś