Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

VIII Forum Nowej Gospodarki


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-05-18 13:36

12 czerwca 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się kolejna VIII edycja  Forum Nowej Gospodarki, czwarta realizowana na zlecenie województwa śląskiego. Tegorocznej edycji przewodził będzie temat rozwoju energetyki prosumenckiej i debata o nowej ustawie o OZE. W czasie wydarzenia odbędą się też polsko-niemieckie rozmowy z przedsiębiorcami obu tych krajów w ramach Giełdy Kooperacyjnej oraz rodzinny, plenerowy piknik dla mieszkańców!

Wiodącym tematem VIII Forum będą kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. W wyniku dyskusji, zostaną opracowanie rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu w zakresie zbudowania silnych podstaw i wyznaczenia kierunków rozwoju zielonej energetyki.

Główna sesja tematyczna VIII FNG „Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce Południowej” poświęcona będzie transformacji energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE, a wraz z nią taryf gwarantowanych. Dyskusja będzie dotyczyła wpływu tych przepisów na energetykę odnawialną i prosumentów. Omówiona zostanie również rola Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej, poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Na Forum zostaną zaprezentowane dobre praktyki energetyczne z krajów Europy Zachodniej. Pozwolą one na wymianę doświadczeń i omówienie możliwości dopasowania analogicznych rozwiązań proenergetycznych do polskich warunków. Takie dyskusje sprzyjają uświadomieniu społeczeństwa i osób zaangażowanych w projekty zwiększające efektywność energetyczną, że istnieje wiele możliwości zmierzających ku ograniczeniu skali ubóstwa energetycznego. W trakcie VIII edycji FNG zostanie też poruszona kwestia wspierania rozwoju efektywności energetycznej i OZE przez jednostki samorządów terytorialnych i roli jaką pełnią w tym uczelnie wyższe.

W programie VIII FNG zaplanowano również sesję na temat rozwoju spółdzielni energetycznych, szans ich tworzenia w coraz większej ilości miejsc. Spółdzielnie pełnią szereg funkcji: od pobudzenia aktywności gospodarczej członków, właścicieli danej społeczności, poprzez zmniejszenie wydatków na wytworzenie niezbędnej energii do zasilania domów i budynków użyteczności publicznej, aż do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego. Panel dotyczący spółdzielni energetycznych pozwoli na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szans i korzyści płynących z ich utworzenia, z jednoczesnym omówieniem ewentualnych wątpliwości odnośnie budowania spółdzielni w obliczu polskich realiów.

Ważnym punktem w programie VIII FNG będzie sesja „Zielony biznes w zielonej gminie”, której głównym celem będzie przedstawienie i promowanie gmin najbardziej aktywnych w obszarze realizacji prośrodowiskowych inwestycji. Równocześnie przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli JST, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań we wdrażaniu polityki proinnowacyjnej w województwie i wspieraniu przedsiębiorczości w adaptacji do zachodzących zmian (efektywność energetyczna, budownictwo niskoenergetyczne). W ramach VIII Forum Nowej Gospodarki zaplanowano panel przeznaczony dla Polsko – Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, organizowany w formule B2B. Spotkania między przedsiębiorcami i organizacjami będą służyć przede wszystkim zwiększeniu kontaktów i wymianie doświadczeń z partnerami z Niemiec. Możliwe będą także konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech.

Forum będzie istotnym elementem budowania społecznego konsensusu oraz społecznej debaty poświęconej energetyce prosumenckiej, ograniczaniu zjawiska ubóstwa energetycznego, tworzenia samowystarczalnych spółdzielni energetycznych oraz ‘zielonych gmin’. Podczas debaty wypracowane zostanie stanowisko zainteresowanych środowisk co do projektów kluczowych makroregionu Polski Południowej w obszarze energetyki.

Aby idea rozwijania innowacyjnych technologii, poszanowania energii i edukacji ekologicznej trafiała już do najmłodszego grona odbiorców, po obradach Forum organizowany jest plenerowy piknik rodzinny, adresowany do mieszkańców Katowic i uczestników debat. Piknik podnosi świadomość na temat innowacyjności i energooszczędności w makroregionie, łącząc śląską tradycję z pokazami i prezentacjami doświadczeń naukowych.

Tematyka poszczególnych paneli prezentuje się następująco:

Ubóstwo energetyczne (9:30-11:00 sesja równoległa)

Tematyka:

 • Dobre praktyki w walce z ubóstwem energetycznym w NRW
 • Wnioski z badania ubóstwa energetycznego w Polsce
 • Rola instytucji charytatywnych w walce z ubóstwem energetycznym

Celem dyskusji podczas panelu „Ubóstwo energetyczne” będzie wypracowanie rekomendacji dla administracji lokalnej w zakresie przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego na terenie Polski Południowej. Przedstawione zostaną wnioski z badań na temat tego zjawiska. Omówiona zostanie rola instytucji charytatywnych w walce z tym problemem. Zostanie również zaprezentowany niemiecki model walki z ubóstwem energetycznym.

 Energetyka obywatelska (9:30-11:00 sesja równoległa)

Tematyka:

 • Dobre praktyki: NRW – przykład gminy Saerbeck
 • Spółdzielnia energetyczna – Śląska 12, Szczytno
 • Gmina Kisielice

Panel „Energetyka obywatelska” będzie przedstawiał dobre praktyki w zakresie implementacji odnawialnych źródeł energii i projektów tzw. energetyki obywatelskiej. Przedstawiony zostanie przykład gminy Saerbeck w Nadrenii Północnej-Westfalii, zwycięzcy European Energy Award. Równocześnie zostaną zaprezentowane przykłady z Polski – przykłady pierwszej obywatelskiej spółdzielni energetycznej oraz gminy wytwarzającej więcej energii z OZE, niż konsumującej.

Technologie w służbie transformacji energetycznej w Polsce Południowej (9:30-11:00 sesja równoległa)

Tematyka:

 • Energetyka słoneczna
 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka geotermalna
 • Energetyka konwencjonalna

Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce Południowej (11:15-12:15 sesja główna )

Tematyka:

 • Energiewende w Nadrenii Północnej-Westfalii
 • Ustawa o OZE i Feed-in tariff
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020

W ramach panelu „Transformacja energetyczna w Polsce Południowej” odbędzie się dyskusja nt. kierunków rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Zostaną omówione: rekomendacje wynikające z transformacji energetycznej w Północnej Nadrenii-Westfalii, możliwości wynikające z ustawy o OZE i dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych na rozwój wykorzystania OZE.

Zielony biznes w zielonej gminie (13:45-15:15 sesja równoległa)

Tematyka:

 • Emscher Landschaftspark
 • Indeks Zielonych Powiatów
 • Wnioski z ATI + przykład gmina Racibórz
 • Projekt „Miasto Przyszłości”

Panel „Zielony biznes w zielonej gminie” będzie poświęcony zagadnieniu rozwoju gminy w oparciu o tzw. zielony biznes. Zaprezentowany zostanie przykład niemieckiego Emscher Landschaftspark. Przedstawione zostaną również wyniki badania w ramach Indeksu Zielonych Powiatów oraz wnioski z Audytów Technologiczno-Innowacyjnych przeprowadzonych w 2014 roku w gminach województwa śląskiego. Trzecia część panelu poświęcona będzie tematyce tzw. miast przyszłości, wykorzystujących inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania miastem oraz ułatwiania życia mieszkańców. Przedstawione zostaną dobre praktyki funkcjonujące już w wielu miastach Europy oraz plany rozwoju miast przyszłości.

Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (13:45-15:15 sesja równoległa)

Tematyka:

 • rozwiązania techniczne dla prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych
 • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami w mikroinstalacjach prosumenckich
 • systemy zarządzania energią w mikroinstalacjach prosumenckich

Panel „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych” będzie się koncentrował na prezentacji innowacyjnych technologii proekologicznych, wykorzystywanych w mikroinstalacjach prosumenckich. Będzie okazją do dyskusji nt. sposobów integracji odbiorników, źródeł OZE, zasobników i sieci elektroenergetycznej, infrastruktury teleinformatycznej i pomiarowej dla celów zarządzania i sterowania instalacjami prosumenckimi oraz zasobnikami energii dla mikroinstalacji prosumenckich.

II Samorządowe Forum Województwa Śląskiego

II Samorządowe Forum Województwa Śląskiego (9:30-10:30 oraz 12:20-13:20 panele odbywają się równoległe z sesjami)

Podczas II Forum Samorządowego Województwa Śląskiego podjęte zostaną dyskusje na temat kierunków, w jakich zmierzają śląskie miasta, znaczenia dialogu z mieszkańcami jako sposobu rozwiązywania problemów miast oraz przedstawione zostanie podsumowanie 25 lat samorządności.

Tematyka poszczególnych paneli prezentuje się następująco:

Dokąd zmierzają śląskie miasta – jak wykorzystały 25 lat samorządności?

W ramach panelu „Dokąd zmierzają śląskie miasta” odbędzie się dyskusja na temat rewitalizacji miast województwa śląskiego, a także dialogu z mieszkańcami, który może być sposobem na rozwiązanie problemów śląskich miast.

Razem budujemy zielone miasto – technologie dla podnoszenia konkurencyjności miejscowości i bezpieczeństwa energetycznego

Panel „Razem budujemy zielone miasto” będzie dotyczył zarządzania inteligentnym miastem oraz niskoenergetycznego budownictwa komunalnego.

Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna

Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna (9:30-11:00 oraz 13:45-15:15 spotkania odbywają się równoległe z sesjami)

W ramach Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej odbędą się spotkania B2B, skierowane do firm aktywnych w następujących sektorach:

 • technologie energooszczędne,
 • odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna,
 • inteligentne sieci energetyczne
 • oraz budownictwo niskoenergetyczne.

Udział w tegorocznym Forum oraz w Giełdzie Kooperacyjnej zapowiedziały niemieckie firmy z partnerskiego Landu Północnej Nadrenii – Westfalii, operujące w powyższych sektorach. Organizowane spotkania B2B będą niepowtarzalną okazją do nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami. To najefektywniejsza i bezkosztowa metoda nawiązywania nowych kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami w jednym miejscu i w jednym dniu.

Giełda kooperacyjna organizowana jest we współpracy z następującymi partnerami:

 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum;
 • Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;
 • Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (AHK Polska);
 • ośrodek Enterpise Europe Network – Fundusz Górnośląski,
 • ośrodek Enterpise Europe Network – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
 • ośrodek Enterpise Europe Network – CTT Politechnika Krakowska.

Piknik Nauki i Kultury

Piknik nauki i kultury odbywa się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Jest artystycznym i naukowym dopełnieniem Forum. W trakcie plenerowej imprezy organizowane są wystawy technologiczne, pokazy naukowe i inne ekologiczne i kulturalne atrakcje. Piknik to także okazja do zwiedzenia ekologicznych obiektów Parku, w tym budynku pasywnego i nowoczesnych laboratoriów do badań nad energooszczędnością, na czele z jedynym w Polsce sztucznym słońcem. Na uczestników Pikniku czeka wiele atrakcji i ekologicznych niespodzianek. Impreza ma charakter otwarty i bezpłatny. Więcej o atrakcjach pikniku tutaj.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś