Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach VII edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty"


2022-09-28 15:06

Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendiów w projekcie „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.

Uczniowie i uczennice będą mogli uzyskać stypendia w wysokości 5 000,00 zł, które udzielane będą w roku szkolnym 2022/2023.

Termin naboru został ustalony na okres: od 27 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu.

Jak złożyć wniosek?

Przygotowanie wniosku o udzielenie stypendium w roku szkolnym 2022/2023 jest możliwe wyłącznie za pomocą aplikacji służącej do generowania wniosków o przyznanie stypendium, udostępnionej na stronie internetowej projektu.

Przygotowany za pomocą aplikacji wniosek należy wygenerować, a następnie przesłać wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uczniowie i uczennice zainteresowani otrzymaniem stypendium i spełniający kryteria określone w regulaminie, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) przez darmową i bezpieczną platformę elektroniczną ePUAP lub wysłać je pocztą tradycyjną.

W przypadku składania wniosku listownie dokumenty możesz przesłać na jeden z poniższych adresów:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelaria Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Kancelaria Biura Zamiejscowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Ważne: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej lub wpływu na elektronicznej platformie ePUAP. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Stypendia zostaną przyznane uczniom i uczennicom z najwyższą liczbą punktów. Liczba przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Kto może złożyć wniosek?

Kryteria obowiązkowe do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
  • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,67”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z dwóch przedmiotów ocenę 6,00, a z jednego przedmiotu ocenę co najmniej 5,00;
  • uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,51”.

 2. Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
  • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,33”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a co najmniej: z jednego przedmiotu ocenę 6,00, a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00;
  • uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,18”.

Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego, wydanego na zakończenie roku szkolnego tj. 2021/2022.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

 1. Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
  • uzyskanie w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.
 2. Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
  • uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Kryteria dodatkowe wspólne dla klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej:

 1. realizacja w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia, z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych lub przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 2. uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) będą podlegać opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach do których uczęszcza uczeń/uczennica. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy do udziału w naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś