Przejdź do treści głównej

Uszczegółowienie


2014-11-03 14:49

Z uwagi na trwający proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a także mając na uwadze efektywne wydatkowanie wygenerowanych oszczędności i dostępnych środków, niewykorzystanych w ramach alokacji, zaistniała konieczność aktualizacji zapisów „Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” (URPO WSL), polegających na przesunięciu zasobów finansowych do: 

• Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego;

• Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne;

• Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta;

• Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową;

• Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych;

• Działania 4.1 Infrastruktura kultury;

• Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

W ramach Szczegółowego Opisu Priorytetu X Pomoc Techniczna (część 2 URPO) i zał. nr 2 „Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013" dostosowano zapisy odnoszące się do Działania 10.1. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” oraz Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne” do zapisów Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 września 2013 roku w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

Ponadto w ramach Załącznika nr 5 do URPO WSL – Wkład RPO WSL na lata 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej w związku z przesunięciami w ramach alokacji pomiędzy Działaniami i Poddziałaniami w ramach Priorytetu I, II, III, IV, VI, VII i IX zaistniała konieczność aktualizacji kwot w odniesieniu do poszczególnych kategorii interwencji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś