Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 21.2.


2022-05-05 14:04

29 kwietnia 2022 r. zaktualizowaliśmy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 21.2.

Co się zmieniło?

  • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą wprowadzenia pozakonkursowego trybu wyboru projektów oraz wprowadzenia nowego typu projektów w ramach poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych dotyczy zmiany nazwy poddziałania 9.2.5.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań dotyczy zmiany nazwy poddziałania 9.2.5.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań dotyczą zmiany oraz zatwierdzenia nowych kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WSL w dniu 30 marca 2022 roku.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego dotyczą identyfikacji projektu pn. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno-hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej oraz identyfikacji projektu pn. Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid -19 – DIALOG.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś