Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne w projektach unijnych – krok po kroku


od 2019-12-10 [09:00] do 2019-12-10 [15:00]
Data publikacji: 2019-11-28 15:17

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na szkolenie 10 grudnia do Rybnika.

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 10 grudnia 2019 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Rybnik, Rudzka 13 C, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Aula

Tematyka szkolenia:

1. System zamówień publicznych w Polsce - omówienie pod kątem udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: przepisy prawa wspólnotowego, przepisy prawa krajowego, wytyczne, umowa o dofinansowanie.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
a. sporządzenie planu zamówień na dany rok budżetowy – plan zamówień a plan postępowań o udzielenie zamówienia;
b. określenie przedmiotu zamówienia:
- sposób sporządzania opisu przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia,
- zakaz dokonywania opisu, który mógłby naruszać uczciwą konkurencję,
- kiedy można użyć znaku towarowego itp. oraz jakich wymogów należy przy tym dopełnić (równoważność ofert),
- aspekty społeczne związane z opisem przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę;
c. prawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
- podstawa ustalenia wartości zamówienia,
- zakaz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy bądź jego procedur,
- sposób szacowania wartości zamówień w zależności od ich rodzaju: czym się różni szacowanie dostaw, usług oraz robót budowlanych?
- szacowanie wartości dostaw lub usług powtarzających się okresowo,
- szacowanie wartości przewidywanych zamówień „uzupełniających”
d. zabezpieczenie środków finansowych w budżecie;
e. opracowanie SIWZ lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do złożenia oferty.

4. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
a. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do 30 000 euro:
- rozeznanie cenowe – zamówienia do 20 000 zł netto,
- rozeznanie rynku – zamówienia pomiędzy 20 000 zł netto a 50 000 zł netto,
- zasada konkurencyjności zamówienia powyżej 50 000 zł netto do 30 000 euro netto.
b. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów ustawowych (powyżej 30 000 euro):
- ogłoszenia w sprawach zamówień,
- procedura klasyczna, a odwrócona w ramach przetargu nieograniczonego,
- badanie i analiza złożonych ofert: badanie przedmiotowe (przesłanki odrzucenia oferty) oraz kwalifikacja podmiotowa (przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania),
- rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania.
c. komunikacja zamawiającego z wykonawcami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - obowiązkowa komunikacja elektroniczna od progu unijnego (m.in. elektroniczne składania i otwarcie ofert, elektroniczne wadium), orzecznictwo KIO
w zakresie elektronizacji w zamówieniach.

5. Umowy w sprawach zamówień publicznych
a. omówienie postanowień, które powinny znaleźć się w umowie, dobre praktyki w umowach
w sprawach zamówień,
b. możliwość zmiany treści umowy – problematyka aneksowania umów.

Prowadzący:

Grzegorz Soluch: Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004 – 2007 Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk. Posiada doświadczenie zarówno w reprezentowaniu zamawiających jak i oferentów w procesie zamówień publicznych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie. Autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 28.11.2019 (godz. 15.00) do 9.12.2019 r. (godzina 12:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
 Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

» »WAŻNE« «
!
 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie, celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Paweł Tułodziecki p.tulodziecki@subregion.pltel. +48 32 42 22 446.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś