Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Styczniowe nabory


2019-12-31 08:43

Na przełomie grudnia i stycznia rozpoczniemy nabór wniosków do 6 nowo ogłoszonych konkursów.


27 grudnia 2019 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania:


1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji

Konkurs nr: RPSL.01.04.02-IZ.01-24-371/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na rozwój infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym oraz na funkcjonowanie regionalnego oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacyjności.


30 grudnia 2019 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania:


10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Subregionu Centralnego

Konkurs nr: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 • Instytucje kultury.
 • MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

31 stycznia 2020 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego

Konkurs nr: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • Szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
 • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Zachodniego 

Konkurs nr: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Związek Metropolitalny,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • Szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
 • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Konkurs nr: RPSL.10.03.05-IZ.01-24-372/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 • Instytucje kultury.
 • Lokalne Grupy Działania.
 • Przedsiębiorcy.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Konkurs nr: RPSL.10.02.04-IZ.01-24-373/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 • Instytucje kultury.
 • Lokalne Grupy Działania.
 • MŚP.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś