Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kto i na co może pozyskać środki z REACT-EU?


Środki w ramach narzędzia REACT-EU w województwie śląskim zostaną przeznaczone na rozwój w 3 zakresach.

Infrastruktura ochrony zdrowia

Wsparcie będzie udzielane na kompleksowe inwestycje poprawiające jakość specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych i zaburzeń psychicznych.

Rodzaje wspieranych projektów

Realizowane przedsięwzięcia powinny:

 • zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną,
 • podnieść jakość i dostępność profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia onkologiczno-hematologicznego,
 • zapewnić rehabilitację psychiatryczną pacjentów z zaburzeniami psychicznymi po przebytym zakażeniu COVID-19 oraz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi skutkami pandemii.

Wspierane będą projekty polegające na:

 • przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • wyposażeniu w sprzęt medyczny
 • oraz wyposażeniu w rozwiązania z zakresu IT (oprogramowanie, sprzęt).

Projekty powinny przyczyniać się do efektywniejszego udzielania świadczeń zdrowotnych  w pierwszej kolejności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a dopiero w przypadkach wymagających pogłębionej diagnostyki lub leczenia w opiece szpitalnej. Realizowane przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do wzrostu liczby osób korzystających z usług medycznych na poziomie POZ/AOS oraz wspierać rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.

Kto może pozyskać wsparcie?

Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty publiczne wykonujące działalność leczniczą i udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

Gospodarka

Wsparcie skierowane zostanie na bieżącą działalność małych, mikro i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniającą się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymania konkurencyjności MŚP.

Rodzaje wspieranych projektów

Uzyskane wsparcie będzie można przeznaczyć na:

 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa,
 • wydatki takie jak:
  • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • opłaty leasingowe,
  • spłatę rat kredytu inwestycyjnego,
  • spłatę rat kredytu obrotowego,
  • opłaty związane z utrzymaniem powierzchni biurowych, produkcyjnych, magazynowych i handlowych,
  • zarządzanie łańcuchem dostaw,
  • pomoc prawna,
  • doradztwo
  • oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania poziomu zatrudnienia, w tym koszty utrzymania pracowników wraz z pochodnymi.
 • inwestycje produkcyjne w MŚP przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji zagrożonej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
 • mikro-inwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych dotychczas usług.

Kto może pozyskać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie województwa śląskiego.

Odnawialne źródła energii

Wsparcie ma na celu zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w produkcji energii elektrycznej i cieplnej ogółem, co przyczyni się do ekologicznej odbudowy regionu oraz zwiększy odporność gospodarki na pojawiające się w przyszłości sytuacje kryzysowe.

Rodzaje wspieranych projektów

Środki będą przeznaczane na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak:

 • biomasa,
 • słońce,
 • woda,
 • geotermia,
 • wiatr,
 • w tym instalacji kogeneracyjnych.

Kto może pozyskać wsparcie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego;
 • Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;
 • Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś